Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan

Skapad 2017-02-09 21:21 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
* Matspjälkning och andning * Blodomloppet & immunförsvaret * Huden, skelettet och musklerna * Nervsystemet, våra sinnen
Grundskola 7 – 9 Biologi Bild
Att ha kunskap om människokroppen ä viktigt för att sunt ta hand om sin kropp på bästa sätt för att skapa ett friskt och hälsosamt liv.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättnignar att utveckla sin förmåga att...

Centralt innehåll

Undervisningen i biologi ska bl.a. behandla följande centrala innehåll i åk 7-9.

Konkretisering

Du ska kunna samtala om människokroppen.

Du ska kunna resonera kring din hälsa och din livstil.

Du känna till viktiga organ och organsystem i din egen kroppen, deras funktion och hur de fungerar tillsammans.

Du ska känna till hur celler är byggda och hur de fungerar.

Du ska laborera, dokumentera dina resultat och se om de är rimliga.

 

SINNESORGAN, NERVSYSTEM, HJÄRNA  OCH HORMONER

 När du har arbetat med  detta avsnitt kan du:

 • redogöra för våra  sinnen, deras  uppbyggnad och funktioner

 • beskriva hur nervsystemet  är uppbyggt

 • beskriva hur en nervimpuls färdas genom kroppen
 • beskriva för hjärnans olika delar

 • förklara ved ett hormon är

 • redogöra för vilka organ som tillverkar hormoner 

 • redogöra för vilka funktioner i din kropp som styrs av hormoner

Undervisning/arbetssätt

Människokroppen är ett stort arbetsområde som behandlas  i olika moment. Vi kommer att arbeta enskilt, i grupp och med mer traditionell föreläsning, se filmer mm. I anslutning till delområdena kommer även laborationer att utföras. Det kommer att finnas olika slutuppgifter efter varje delområde.

Bedömning

Se matris- Biologi matris 7-9, bedömning kommer att ske avseende

A Förmågan att granska information

Skilja fakta från värderingar (A1)

B Förmågan att kommunicera

samtala & diskutera (B1), formulera ställningstagande (B2), ställa frågor (B3), framför och bemöter åsikter (B4), framför åsikter och argument (B5), skapa texter och andra framställningar (B6)

C Förmågan att genomföra fält- och laboratorieundersökningar

Formulera frågeställnignar (C1), använda utrustning (C3), jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser (C4), dokumentera (C7),  genomföra undersökningar (C8)

D Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier

beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människors levnadsvillkor (D3), föra resonemang (D4), beskriva biologiska samband (D5), använda natruvetenskapa begrepp (D6)

E Kunskaper

Kropp och hälsa (E5)

 

Uppgifter

 • Biologi planering del1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Bl
Biologi matris 7-9 förmågor & kunskaper

A FÖRMÅGAN ATT GRANSKA INFORMATION

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
A1 Skilja fakta från värderingar
...skilja fakta från värderingar.
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
A2 Söka information
...söka information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka relevant information.
Söker relevant information.
Söker relevant information på ett väl fungerande sätt.
A3 Använda källor
... bedöma källornas trovärdighet.
Kan med viss hjälp bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet på ett väl fungerande sätt.
A4 Använda information
...använda information på ett fungerande sätt.
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda information på ett väl fungerande sätt.

B FÖRMÅGAN ATT KOMMUNICERA

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
B1 Samtala och diskutera
...visat förmåga att samtala och diskutera.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
B2 Formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
...formulerat ställningstagande.
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
B3 Ställa frågor
...ställt några frågor.
Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Ställer frågor som hör till ämnet och som för diskussionen framåt.
Ställer frågor som hör till ämnet och som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
B4 Bemöta åsikter
...bemött några åsikter.
Bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
B5 Framföra åsikter och argument
...framfört några åsikter och argument.
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.
B6 Skapa texter och andra framställningar
...skapat någon text eller annan framställning.
Skapar enkla texter eller andra framställningar med viss anpassning till syftet.
Skapar utvecklade texter eller andra framställningar med relativt god anpassning till syftet.
Skapar välutvecklade texter eller andra framställningar med god anpassning till syftet.

C FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA FÄLT- OCH LABORATIORIEUNDERSÖKNINGAR

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
C1 Formulera frågeställningar
...formulerat några frågeställningar.
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar.
Formulerar enkla frågeställningar.
Formulerar frågeställningar.
C2 Formulera planeringar
...formulerat någon planering.
Bidrar till att formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
C3 Använda utrustning
...visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
C4 Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
...visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
C5 Resonera rimlighet
...visat förmåga att dra rimliga slutsatser.
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
C6 Ge förslag till förbättringar
... visat förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
C7 Dokumentera
...visat förmåga att skriva enkla dokumentationer.
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.
C8 Genomföra undersökningar
...visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
C9 Genomföra fältstudier
...visat förmågan att genomföra fältstudier.
Kan genomföra fältstudier.

D FÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
D1 Föra resonemang om miljöpåverkan
...visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
D2 Föra resonemang om åtgärder för hållbar utveckling
...visat förmåga att föra resonemang.
Visar på några åtgärder.
Visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
D3 Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
... visat förmåga att beskriva några naturvetenskapliga upptäckter.
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
D4 Föra resonemang om natur, samhälle, kropp och hälsa.
...visat förmåga att föra resonemang.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
D5 Beskriva biologiska samband
...visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
D6 Använda naturvetenskapliga begrepp
...visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.

E KUNSKAPER

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
E1 Bakterier och virus
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E2 Organismer- identifiering, sortering, gruppering
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E3 Fotosyntesen & förbränning
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E4 Kropp & hälsa
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E5 Sex & samlevnad
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E6 Ekologi
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E7 Miljö
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E8 Beroendeframkallande medel
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E9 Genetik
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: