👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa,skriva och tala, åk 1-3

Skapad 2017-02-09 23:08 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Läsa,skriva och tala, åk 1-3

Innehåll

 

 Läsa, skriva och tala,  åk 1-3

Kirundi

Tid

Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande: 360 min

Mål från LGR11 Del 2

Övergripande mål och riktlinjer:

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (ML)

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, (ML)

 

Kursplanens centrala innehåll

Detta innehåll kommer att behandlas

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska. (ML)

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. (ML)

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans. (ML)

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (ML)

Kunskapskrav från LGR11

Kunskapskrav som kommer att bedömas

LÄSA: Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar genom att, på ett fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra sammanfattningar av texters innehåll.

SKRIVA: Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig i skrift med inslag av ämnesrelaterade ord. Eleven använder då grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

TALA: Eleven kan med fungerande ord och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna

HÖRFÖRSTÅELSE

 Eleven förstår enkla instruktioner. Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår. 

MUNTLIG INTERAKTION & PRODUKTION

Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor. Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

LÄSFÖRSTÅELSE

Eleven urskiljer vissa bokstäver. Eleven läser stavelser och enkla ord.

SKRIFTLIG PRODUKTION

Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken

Eleven kopierar ord

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

I undervisningen kommer eleven att användas olika ålderanpassade texter.och träna på de olika färdighet som krävs för att nå målen :

Tillämpning

Hur eleven skall få visa sina förmågor

Ska tala med lärare om ämnen som blir diskuterat i lektionstid och vid hemuppdrag.

Ska lyssna och förstår instruktioner. Ska läsa bokstäver och kanske även enstaka ord som finns i behandlad kursmaterial. Ska skriva enligt instruktioner.

Bedömning

Här kan läraren göra en bedömning för den enskilde eleven i förhållande till kunskapskraven