Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdraget- läslogg

Skapad 2017-02-10 14:49 i Tunabergsskolan Uppsala
Läsning av boken Ett hål om dagen. Skriftliga och muntliga uppgifter och diskussioner.
Grundskola 7 Svenska
Andra världskriget 1939-1945. Ett hemskt krig vi alla hört talas om. Hur drabbades Sverige? Påverkades människorna i Sverige av ockupationen av Norge?

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi läser gemensamt boken Uppdraget. Ibland läser Jimmy högt ur boken och ni följer med, ibland kommer ni få läsa tyst individuellt. Ofta arbetar vi med läslogg kopplat till läsningen. Det är både muntliga och skriftliga moment inom arbetsområdet. Tanken med att vi läser gemensamt är att dra nytta av klassens olika erfarenheter och upplevelser under läsningens gång. 

Ni skriver läslogg (ibland ska ni skriva reflekterande kring en given frågeställning, ibland får ni beskriva ord och begrepp.) 

Konkretisering av målen (se målen nedan)

Vi kommer att träna på att skriva reflekterande i läsloggen. 

 • Läslogg.  
 • Muntliga diskussioner
 • respons (både ge och bearbeta efter given respons)

Bedömning

 • läsloggsuppgifter
 • Bokrecension (uppgift efter läsningen)

Uppgifter

 • Läslogg 14-24

 • Frågor till Läslogg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Skriftlig bokanalys

E
C
A
relevanta inslag
innehåller i huvudsak relevanta inslag, de flesta uppslag utvecklas något
innehåller relevanta uppslag/egna synvinklar som utvecklas
genrens möjligheter utvecklas
exempel och detaljer
innehåller exempel/detaljer
innehåller träffande exempel/detaljer med betydelser för helheten
god balans mellan detaljer-översikt, personligt-allmänt
textens uppbyggnad
uppbyggnaden är i huvudsak tydlig
uppbyggnaden är tydlig
uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet
budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds¬frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om¬världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande i boken
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrå¬gor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande i boken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: