Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värmelära

Skapad 2011-03-07 14:37 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Ledning- strömning- strålning
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

Funderingar!

  • Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn?
  • Varför spricker glasflaskor med vatten i frysen?
  • Varför är det varmare på botten av en sjö än under iskanten?
  • Hur mycket energi behövs det för att få varmt vatten hemma?

Avsnitt 2

MÅLET MED OMRÅDET ÄR ATT:

utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom området värme

– utvecklar kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment,

– utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom fysik, så som observationer och laborationer, samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska modellerna,

beträffande kunskapens användning

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA, HA UNDERVISNING OM FYSIK, VÄRMELÄRA.

Vi kommer att arbeta med faktakunskaper, enskilt och i grupp med demonstrationer

Vi kommer att genomföra laborationer. och vi kommer att ha diskussioner kring området DETTA SKA BEDÖMAS - se matris! 

Matriser

Fy
Fysik värmelära åk 9

NATURORIENTERANDE ÄMNEN BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ANVÄNDA NATURVETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT
Identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion
Ställer enkla frågor kopplat till arbetsområdet. Deltar vid experiment och iakttagelser. Samtalar och reflekterar om resultatet tillsammans med andra.
Ställer frågor kopplat till arbetsområdet. Genomför experiment utifrån givna instruktioner. Redovisar sina resultat. Drar enkla slutsatser.
Ställer frågor som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Följer, planerar och genomför experiment. Har strategier för arbetet. Återkopplar till frågorna. Knyter samman resultat och slutsatser. Samtalar med viss handledning kring felkällor, metoder eller frågeställningar i samband med experimentet.
Planerar och genomför självständigt ett experiment utifrån frågeställning. Har strategier och är systematisk i sitt arbete. Tolkar resultat och drar slutsatser. Använder begrepp, modeller och teorier för att skapa nya frågeställningar och hypoteser. Samtalar kring felkällor, metoder eller frågeställningar i samband med experimentet. Förstår att utifrån undersökningar och experiment utvecklas teorier.
KOMMUNICERA
Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Beskriver och förklarar med ord och/eller bilder. Ställer frågor om ämnet och berättar om egna erfarenheter kopplade till ämnet.
Beskriver och förklarar med egna ord. Använder modeller och begrepp men inte alltid i rätt sammanhang. Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter
Beskriver och förklarar nya begrepp och modeller. Använder och kan ge exempel på hur begrepp och modeller används. Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter. Jämför och drar paralleller till andra kunskaper.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett naturvetenskapligt språk. Formulerar nya frågeställningar och sätter in dem i ett sammanhang, utifrån sina egna och andras erfarenheter. Gör jämförelser och drar paralleller, samt ger exempel på liknande händelser.
DELTA I SAMTAL OCH DISKUSSIONER
Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner. Tolka och använda begrepp, modeller och teorier
Deltar passivt och tar få egna initiativ. Tolkar, förstår och använder enklare begrepp, modeller och teorier, med handledning.
Deltar i samtal utifrån givna ämnen och frågeställningar. Tolkar, förstår och använder enklare begrepp, modeller och teorier. Använder dem inte alltid korrekt.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Tolkar, förstår och använder begrepp, modeller och teorier.
Delger egna och tar del av andras kunskaper, åsikter, resonemang och frågeställningar. Reflekterar och ställer frågor för att utveckla resonemanget. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Diskuterar och argumenterar med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
ARGUMENTERA OCH KRITISKT GRANSKA
…utifrån naturvetenskapliga, etiska och estetiska perspektiv. Använda naturvetenskapliga kunskaper för att stödja sina ställningstaganden.
Samtalar om ett naturvetenskapligt ämne utifrån etik och estetik. Framför åsikt utan att kunna motivera.
Reflekterar och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser, samt gör enkla motiveringar.
Reflekterar, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper. Gör jämförelser och drar egna slutsatser med motivering. Använder faktakunskaper och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter och argument.
Använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska en argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik. Motivera sina värderingar och ställningstaganden .
SE SAMBAND
Förstå orsak och verkan, Insikter i växelspelet naturvetenskap – teknik – samhälle
Beskriver händelse och gör enklare jämförelser. Beskriver händelser, men förklaring till orsaker och följder saknas (t.ex. till varför händelserna inträffade).
Beskriver händelser och gör jämförelser. Kan se enklare samband, samt orsaker till händelser. Förklara och beskriver samband kring händelser med handledning. Drar enkla slutsatser.
Reflekterar, beskriver och ser samband (orsaker till händelser). Gör jämförelser, drar slutsatser och ser samband mellan olika händelser. Kopplar mer än en orsak eller en konsekvens till en händelse. (Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga problem.)
Reflekterar, beskriver och förklarar tydligt sambanden mellan händelse och konsekvens. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Ser saker i ett sammanhang och gör jämförelser. (Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga samhällsproblem.)
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: