Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation på Humlan

Skapad 2017-02-13 08:36 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Hur vi arbetar med språkutveckling med de yngsta barnen.
Förskola

På Humlan ska vi uppmuntra kommunikation mellan barn-barn och barn- pedagog. I arbetet med de yngsta barnen är det inte bara talet som är viktigt utan även mimik och gester. Barnen ska även möta skriftspråket. Det sociala samspelet är en viktig förutsättning för den språkliga utvecklingen. Därför vill vi skapa en miljö där kommunikationen sätts i centrum och en avdelning som genomsyras av språkglädje.

Innehåll

Utifrån forskning

Både Vygotskij och Jerome Bruners teorier bygger på att människan lär i ett socialt sammanhang. Genom att det finns närvarande vuxna som talar och tolkar det barnen uttrycker lär sig barnen automatiskt hur språket är uppbyggt grammatiskt. När barnen samspelar med barn och vuxna i trygga välkända situationer där språket upprepas stöds den språkliga kommunikationen. Låtsasleken är ett annat tillfälle där barnen får öva sitt språk och ses som extra viktigt. Enligt Bruner är det av stor vikt att den vuxne är intresserad av vad barnet förmedlar med hjälp av mimik och gester. Det leder till språklig utveckling.

I Martina Norlings avhandling "Förskola- en arena för social språkmiljö och språkliga processer" kom hon fram till att det är viktigt att pedagogerna är lyhörda för barnens behov och att vuxna är delaktiga i leksituationer för att utmana.

Vår egen beprövade erfarenhet efter många års arbete i förskolan visar att dessa teorier stämmer.

 

Mål

Vårt mål är att alla barn ska få samma språkliga uppmärksamhet.

Målkriterier

Pedagogerna ska vid 2-3 tillfällen under läsåret "skatta" sig själva med hjälp av frågor för att få syn på vårt språkliga förhållningssätt till barnen och även hur vi uppmuntrar barnens kommunikation med varandra.

Syfte

Vi vill uppmuntra och utveckla barnens språk. Det är även en utmaning för pedagogerna att vara lyhörda för barnens olika uttryckssätt. En ökad förståelse från de vuxna innebär att barnen får större inflytande över sin dag.

Metod

Pedagogerna ska lägga stor vikt vid att vara lyhörda för det barnen vill uttrycka. Vi ska prata tydligt och med kortare meningar för att barnen ska uppfatta ord och språkljud. Vi ska ge barnen tid att svara. Upprepning vid till exempel fasta aktiviteter som samling, matsituationer och av- och påklädning ser vi också som ett viktigt arbetssätt.

Vi ska vara närvarande i barnens lek för att uppmuntra kommunikation mellan barnen och sätta ord på det de gör. Språket kommer också att underlätta konflikthantering.

Sånger, rörelsesånger och ramsor samt sagor och bokläsning ska bidra till att barnen får ett större ordförråd.

Pedagogerna ska vara förebilder och använda ett rikt och varierat språk. Vi ska använda oss av ord ur olika specifika ämnesområden såsom matematiska begrepp, naturvetenskapliga begrepp, motorik mm. Barnen ska uppmärksammas på att det finns andra språk en svenska. Vi ska lyssna och sjunga sånger på andra språk.

På avdelningen sätter vi upp bokstäver och alfabetet. Vi kommer också använda oss av lärplattan. Det ska locka till samtal och nyfikenhet för skriftspråket. Vi ska tillsammans med barnen tillverka en personlig bok. Föräldrarna ska medverka genom att göra en sida från hemmiljön.

 

En förutsättning för detta är att vi delar in barnen i mindre grupper. Samverkan med hemmen är också en viktig del.

Utveckling framåt ( hur gick det+/-, vad ska vi tillföra grupp/ individ?)

Vi har en grupp som har utvecklats mycket språkligt. De kommunicerar och uttrycker sina behov. De uttrycker både sina egna och andras behov och samtalar mer tillsammans. De är angelägna om att berätta och återberätta för både kompisar och pedagoger.

De har varit intresserade av bokstäver och "namnbilder" som är uppsatta och det har lett till samtal om barnens begynnelsebokstäver. Barnen har i organiserad aktivitet  till exempel känt igen och letat efter bokstaven O.

Bilderna på QR koderna med fåglar och insekter, och tavlan med fordon har lärt barnen nya begrepp och varit en mötesplats för samtal.

Efter att vi haft de internationella matdagarna, då vi pratat om resor till andra länder har barnen blivit inspirerade att prata om egna resor.

Barnen har fotograferat  kamraterna och deras favorit lekplatser till en personlig bok. Vi ser att barnen varit intresserade och läst böckerna för varandra. Barnen visade att de blev stolta över resultatet. Vår förhoppning är att arbetet med böckerna fortsätter i de nya grupperna.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: