Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4 - Samband, år 8 vt 17

Skapad 2017-02-13 11:36 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 13-17 kommer vi att arbeta med olika samband. Vi kommer att rita koordinatsystem och ange koordinater för olika punkter. Vi ska även arbeta med att beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler, beskriva linjära samband samt tolka olika typer av samband.
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att rita koordinatsystem och ange koordinater för olika punkter. Vi ska även arbeta med att beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler, beskriva linjära samband samt tolka olika typer av samband.

Innehåll

Syfte och mål

Syfte i grundkursen: 

 • rita koordinatsystem 
 • ange koordinatsystem för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband

Syfte i fördjupningen:

 • tolka diagram och grafer
 • räkna med olika slag av proportionella samband

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar med diskussion i helklass. 
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

Begrepp/Matteord

koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet, konstant.

Planering

v 7 Genomgång samt eget arbete, s. 110 - 113

v 8 Genomgång och EA s. 114 - 117

v.10 . Genomgång och EA 118 - 121 Test på Gröna steget med alla förmågor.

v. 11 Repetition och förberedelser inför prov

v. 12  Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitel 4 - Samband, år 8 vt 17

E
C
A
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Sätt ut en punkt efter givna koordinater. Ange en punkts koordinater. Rita ett eget koordinatsystem och markera ut punkter. Avläsa diagram. Beräkna bensinförbrukning (proportionalitet)
Bestämma en formel.
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Beräkna bensinförbrukning (proportionalitet).
Ange en formel
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Fyll i en värdetabell. Avläsa diagram.
Ange en formel från en värdetabell. Beräkna bensinförbrukning (proportionalitet)
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Resonera utifrån ett diagram. Bestämma vilken funktion som passar till ett diagram och förklara.
Rita, Beskriva och motivera utifrån ett diagram
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Rita ett eget koordinatsystem och markera ut punkter.
Rita, Beskriva och motivera utifrån ett diagram
Ange en formel, visa hur den fungerar. Rita, Beskriva och motivera utifrån ett diagram
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: