Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema känslor & värden

Skapad 2017-02-13 15:35 i Smörblommans förskola Halmstad
Förskola
Värdegrundsarbete.

Innehåll

 

Kartläggning (behov i barngruppen):

Småkonflikter i gruppen. Barnen behöver redskap för att hantera konflikter utan att de alltid ska behöva hämta en vuxen som "löser" konflikten åt dem. Vi kommer att arbeta med känslor och värden genom att rikta in oss på värdegrundsarbete. 

 

Syfte:
Syftet är att vi tillsammans med barnen ska komma fram till strategier för att hantera konflikter som dyker upp både i leken och andra situationer, samt arbeta med de mjuka värdena för att förbättra det sociala klimatet i gruppen. 

 

Genomförande:
Genom temat kommer vi att följa aktionsforskningens spiral för att systematiskt dokumentera och följa upp temat. Första aktionen är att presentera temat med hjälp av boken Monsterbråk. Vi kommer att läsa boken för hela gruppen samt förbereda frågor för att efteråt ha ett boksamtal. 

Vi kommer att dela in oss i mindre grupper varje tisdag, onsdag och torsdag förmiddag, då vi arbetar med temat. Vi kommer även att arbeta med temat i helgrupp vid exempelvis vissa samlingar.

 

Exempel på aktioner: 

Se över böckerna på avdelningen – köpa in nya där vi synliggör olika familjekonstellationer, kulturer och känslor. 
Skapa monsterfigurer eller personliga dockor - spela upp olika sagor med varierande känslor + forumteater.
Var känns de olika känslorna? Måla av en människokropp och markera var de olika känslorna känns i kroppen samt hur de känns. 
Öva på känslor, exempelvis genom att leka "Trollkarlen" där vi tar oss an olika känslor genom djur. 
Dagböcker - skriva och rita känslor - vad som gjort en glad/ledsen/arg osv. 
Fortsätta upprätta regler tillsammans med barnen för de olika rummen på avdelningen, skriva upp med bildstöd. 
Känslobox. 
Boksamtal/fyra hörn. Ta ställning till olika påståenden. 

 

Läroplansmål:

1. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

2. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

3. Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

 

Uppföljning:
Vi kommer att följa upp varje vecka, hur det går för varje grupp. Gå igenom våra reflektionsprotokoll och därefter planera nästa aktion. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: