Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - från upprorstid till stormaktstid

Skapad 2017-02-14 21:30 i Vessigebroskolan Falkenberg
Vad kan vi lära av historien och vilka spår kan vi se idag? Vilka personer och händelser har påverkat oss?
Grundskola 5 Religionskunskap Historia Svenska
Vi får veta något om hur det var att leva i slutet av medeltiden, under renässansen, Vasatiden och stormaktstiden. Vi lär känna personer och händelser som har påverkat vår historia.

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 • Du ska få kunskap om personer och händelser som har påverkat vår historia.
 • Du ska utveckla din förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av historiska händelser och förändringar, bl a reformationen.
 • Du ska utveckla din förmåga att bedöma olika källor och din förmåga att resonera kring varför historiska personer och händelser beskrivs på olika sätt i olika källor.
 • Du ska utveckla din förmåga att se spår av de olika tidsepokerna i vår tid.
 • Du ska utveckla din förmåga att förstå och använda viktiga begrepp.

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hur väl du kan....

 • berätta om några personer och händelser som är viktiga och förklara varför de är viktiga att känna till.
 • resonera kring orsaker till och konsekvenser av några viktiga historiska händelser.
 • föra resonemang om källor och om varför historiska personer och händelser beskrivs på olika sätt i olika källor.
 • ge exempel på spår av upprorstiden, Vasatiden och stormaktstiden.
 • förstå och använda viktiga begrepp.

Du får möjlighet att visa vad du kan på olika sätt.

 

Undervisning och arbetsformer

Du får läsa texter och se filmer som berättar om viktiga händelser och personer i vår historia, framförallt i Sverige men även i våra grannländer och andra länder.

Du kommer att arbeta med texter, läsa, sammanfatta, svara på frågor och skriva egna texter. 

Du ska få fundera över vilket eller vilka sätt du lär dig bäst på.

Du får möjlighet att visa vad du kan på olika sätt.

 

Förslag från klassen på hur man kan arbeta:

(Läsa och anteckna.

Läsa två och två.

Se filmer, man kan pausa och anteckna.

Dramatisera, presentera, göra film, bildspel. 

 Samarbeta, förklara för varandra.)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: