Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg

Skapad 2017-02-15 12:50 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Grön Flagg arbetet är den röda tråden i vår verksamhet och viktig för sammanhållningen och samarbetet mellan avdelningarna på förskolan. Det är viktigt, för att hållbar utveckling till stor del handlar om global sammanhållning och gemensam övertygelse. Där vi på Hamregårdsförskola lägger grunden för detta genom att vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet, ett arbete som genomsyrar alla våra inriktningar.

Innehåll

Ht-17/ Vt-18

Hamregårdsförskola är en Grön Flagg- förskola, vilket innebär att vi arbetar målmedvetet med hållbar utveckling. Men det stora arbetet bakom grön flagg är värdegrundstänket, för att vi ska få barnen att vilja värna om sin omvgivning måste vi lägga grunden för medmänsklighet och empati hos varje barn, därför är värdegrundsarbetet en stor del på Hamregård. Vilket genomsyrar alla olika utvecklingsområden.

Mål

Hamregårdsförskola ska arbeta så att värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som präglar verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, djur och natur, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. En viktig uppgift är att lägga grunden och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta och viljan att värna om vår miljö är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

 

 

Syfte

Syftet är att förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation, och att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med olika utvecklingsområden:

* språkutveckling - där arbetar vi med bl.a. Munmotorik, sagan, babblarna. 

* normer och värden - Kanin & Igelkott, normkreativt arbete

* naturvetenskap - Mulle, knytet, knopp, grön flaggs utvecklings områden.

* matematik/teknik - lokalisering, begrepps uppfattning, tid, form, volym 

* skapande -

* musik/rörelse - Musikspråka, Bamsegympa

För att uppnå målet är det viktigt att förskolan erbjuder en god pedagogisk verksamhet, där omsorg och lärande bildar en helhet. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. När vi arbetar med våra utvecklingsområden stärker vi gruppsammanhållningen samt den egna identitetsutvecklingen vilket är viktigt för värdegrunden som Grön Flagg i grund och botten handlar om. För om vi lär barnen att vara goda medmänniskor och vilja hjälpa varandra så skapar vi även viljan till att värna om vår miljö. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar på varje barns enskilda lärlogg, minst tre dokumentationer per termin till varje barn. Sedan dokumenterar vi vardagen under blogg inläggen som hela gruppen kan ta del av. 

Ansvar

Det är hela arbetslagets ansvar att dokumentationen blir gjort.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar en gång per termin.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: