Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering 4 vt 2017 åk 8

Skapad 2017-02-17 08:39 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Matematik
Bråk och pizza eller rulltårta!!!

Innehåll

Undervisningsmål:

Efter detta område ska du klara av följande saker:

 1. Växla mellan bråk, decimaltal och procent.
 2. Förlänga och förkorta bråk samt storleksordna bråk.
 3. Göra enkla beräkningar med tal i bråkform.
 4. Åskådliggöra bråk genom att tex. bygga och rita.
 5. Kunna förklara hur du löser uppgifter både enskilt och i grupp.
 6. Beräkna procenttalet och göra beräkningar när procenttalet är känt.
 7. Utveckla strategier för att lösa problem om bråk och procent. Problemen är tagna från verkligheten, tex. rea, sms-lån och krediter.

 

Förmågor:

Under lektionerna kommer ni att ha diskussioner där ni övar upp era förmågor:

 1. Begreppsförmåga (förstå vad bråk är, hur de hänger samman med decimaltal och procent)
 2. Räknemetoder i olika typer av uppgifter och övningar.
 3. Problemlösning under problemlösningslektioner, där problemen löses i mindre grupper/par.
 4. Resonemang och kommunikation som ni övar på i framför allt gruppuppgifter.

 

Ni ska visa hur utvecklade era förmågor är vid två tillfällen:

 1. Ett muntligt tillfälle då ni i grupp visar hur ni löser bråkproblem.
 2. Ett skriftligt tillfälle då ni enskilt visar hur ni löser problem om procent, och mindre procentuppgifter.

 

Centralt innehåll:

 1. Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 2. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer
 3. Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
Vecka

Måndag

8A (60min)

Tisdag

8B (60min)

8A (40min)

Onsdag

8B (40min)

Fredag

8B (60min)

8A (60min)

9

8A: Introduktion till bråk och

blandad form. (s.91-92)

8B ingen matte (fokus genarp)

8A: Jämföra, förkorta, förlänga, addition, subtraktion av bråk. (s.93,96,98-100)

8B: Introduktion till bråk och blandad form (s.91-92)

8B: Jämföra, förkorta, förlänga, addition, subtraktion av bråk. (s.93,96,98-100)

8A: Från bråk till decimaltal (s.94-95)

10

Studiedag

mentor.se

8B: Från bråk till decimaltal (s.94-95)

VFU-lärare på besök

8B: Bråkdel av det hela (s.97)

8A: Bråkdel av det hela. (s.97)

11

8A: Multiplikation och division av bråk (fördjupning spår 2) (s.101-102)

8B: Multiplikation och division av bråk (fördjupning spår 2) (s.101,102)

8A: Muntlig gruppövning

Kort lektion, de som inte hinns med fortsätter vi med på fredagen

8B: Muntlig gruppövning

Kort lektion, de som inte hinns med fortsätter vi med på fredagen

8B: Introduktion till och hur man räknar ut procent. (s.117-120)

8A: Introduktion till och hur man räknar ut procent. (s.117-120)

12

8A och 8B till ungdomsmottagningen

8B: Procenttalet är känt. (s.121-122)

8A: Procenttalet är känt. (s.121-122)

8B: Procent med miniräknare. (s.123)

8B: Ränta (verklighetsbaserad….) (s.124)

8A: Procent med miniräknare (s.123)

13

8A: Ränta (verklighetsbaserad..) (s.124)

8B:Mer än 100 % (s.125)

8A: Mer än 100% (s.125)

8B: Repetition

8B: Gruppövningar inför prov

8A: Gruppövning inför prov

Problemlösning

14

8A: Repetition

8B: Repetition

8A: Repetition och frågestund

8B: Repetition och frågestund

8B: Prov Procent

8A: Prov

Procent 

Matriser

Ma
Matematikmatris åk 7-9

Betyg F
-->
Betyg E
-->
Betyg C
-->
Betyg A
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har ingen egen idé för att lösa problemet.
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du påbörjar slutsats utan matematisk förklaring (formulerar slutsats utan att visa var den kommer ifrån)
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har god förståelse och början till matematisk slutsats (formulerar slutsats som delvis bygger på matematiskt resonemang).
Du har god förståelse och formulerar slutsats med matematiskt bärande förklaring. Du kan lösa problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet.
Du kan lösa problem i olika situationer genom att välja goda strategier och en väl fungerande metod. Du för välutvecklade resonemang om tillvägagånssätt och svarets rimlighet. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du saknar kunskaper om majoriteten av de matematiska begreppen.
Du har vissa kunskaper om matematiska begrepp. Ditt matematiska språk är inte acceptabelt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och relationer mellan begrepp.
Du kan med ett väl utvecklat matematiskt språk förklara olika begrepp och relationer till andra begrepp.
Du har ett komplett och väl utvecklat matematiskt språk. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och för välutvecklade resonemang kring relationer till andra begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan inte lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan med hjälp, hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
DU hitta flera metoder som gör att du kan lösa problemet.
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Du väljer ut den metod som passar bäst till problemet. DU kan ge flera exempel eller flera olika representationer, t.ex. diagram, bilder, ord mm)
Du väljer en väl fungerande metod (du väljer ut den metod som passar bäst och du kan motivera ditt val).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du för inget resonemang kring metod eller rimlighet.
Du försöker föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan beskriva din metod och resonera kring någon för- eller nackdel med metoden.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Du kan jämföra någon för- eller nackdel mellan olika metoder
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du lyssnar endast vid matematiska aktiviteter.
Du redogör endast för dina egna påståenden.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bidrar med egna idéer och förklaringar
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas eller breddas. Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas, (visar hög kvalitet i argumentation och resonemang). Ditt tillvägagånssätt är effektivt och ändamålsenligt gällande matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: