Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna

Skapad 2017-02-17 09:16 i Vaksalaskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken.
Grundskola 3 Geografi Samhällskunskap Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

 
 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 
 
Ge 1-3
 • Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge 1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att behandla följande begrepp:
världsdelar, världshav, kontinenter, jordglob, kartbok och väderstreck.
Vi kommer att ha genomgångar kring världsdelarna och se på filmer och bilder från olika delar av världen.
Du kommer att få
- lära dig de olika världsdelarna på en karta och sätta ut deras namn samt sätta ut namnen på världshaven.
- ta reda på fakta om en världsdel, dess länder och viktiga städer samt redovisa detta för klassen
- lära dig vilka olika väderstreck det finns.

Elevens ansvar och inflytande

Du förväntas vara aktiv på lektionerna och lyssna vid genomgångar samt utföra arbetsuppgifter efter bästa förmåga.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska
- kunna berätta vad en karta är och vad den används till.
- veta namnen på de fyra väderstrecken.
- kunna namnen på våra världsdelar och världshav.
- kunna utforma en faktatext med tillhörande bild.
- muntligt kunna redovisa din faktatext.

 

Dessa förmågor kommer du att utveckla:

Du kommer under arbetets gång få utveckla dessa förmågor: procedurförmåga (Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet),kommunikativförmåga ( Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument), begreppsligförmåga ( Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till varandra).

 

Metoder och arbetssätt

Du kommer att få se filmer, läsa olika faktatexter och delta i gemensam undervisning. ( Procedurförmåga)

Du kommer att få skriva faktatexter i grupp. (kommunikativförmåga)

Du kommer att få göra enkla jämförelser muntligt/ med bild/ skriftligt.( procedurförmåga)

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.( begreppsligförmåga)  

Bedömning

- Prov på världsdelar och världshav
- Grupparbete med tillhörande redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: