Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering

Skapad 2017-02-17 10:01 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
SO

Innehåll

Pedagogisk planering

HT-16 VT-17

Ämne: SO Åk:3

Syfte

Samhällsorienterande ämnen (SO) innefattar ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap för åk 1-3.

Innehåll

Syfte som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen i samhällsorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

se kopplingar nedan

Lärandemål

I det här arbetsområdet skall du ges möjlighet att utveckla förmågan att:

 • reflektera och ta ställning
 • diskutera likheter och skillnader 
 • använda flera olika ord och begrepp 
 • genomföra en intervju
 • skriva och läsa faktatexter
 • ta del av information
 • söka information från olika ställen t ex böcker, broschyrer och Internet
 • analysera och kritiskt granska

Undervisning

Du kommer att få:

 • ta del av genomgångar och höra vuxna berätta
 • läsa anpassade faktatexter
 • se filmer 
 • samtala och diskutera
 • arbeta med ord och begrepp 
 • skriva egna faktatexter och göra beskrivande bilder till
 • aktivt delta på klassråd
 • undersöka/upptäcka närområdet
 • genomföra intervjuer

Bedömning

Bedömningen sker i matrisen SO åk 1-3.

Läs kopplingar till läroplanens kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Centralt innehåll

 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser

SO
SO-matris 1- 3

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Område
Område
Område
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. t.ex.. Barnkonventionen
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. tex. Ordningsregler, klassens regler
Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. tex. Klassråd
Du beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Dessutom kan du ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Genom undervisningen i ämnet historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Område
Område
Område
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Dessutom beskriver du hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Område
Område
Område
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Dessutom beskriver du några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Område
Område
Område
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för dig betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: