Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KUBEN åk 7 vt 17

Skapad 2017-02-17 10:44 i Ljungviksskolan Lerum
En PP och matris över undervisning och bedömning av demokratiska värden, processer, samhällsfrågor, samhällsstrukturer och begreppslig förmåga.
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap Religionskunskap
Vad menas med de mänskliga rättigheterna, barnens rättigheter och barnkonventionen? Vilka är de sju diskrimineringsgrunderna i svensk lag och vad menas med dessa? Vilka organisationer arbetar med att se till att mänskliga rättigheter följs? Vilka är de erkända nationella minoriteterna i Sverige? Vad har man för skyldigheter och rättigheter som medborgare i demokratiska samhällen? Vad är skillnaden mellan en norm och en lag? Betydelsen och innebörden av begrepp som segregation, identitet, integration, mångkulturellt samhälle, invandring osv. för dig?

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

- reflektera över hur individer och samhällen formas och förändras.
- kritiskt granska lokala,, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
- använda dig av viktiga begrepp som: demokrati, diktatur, mänskliga rättigheter osv.
- ta ställning och argumentera för din åsikt i olika samhällsfrågor.
- reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden påverkan på dig som individ, samhällen och stater.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

I det här området kommer du att lära dig om:

- olika livsstilar, identiteter och hur dessa påverkas av etnicitet, sexuell läggning, kön och socioekonomisk och historisk bakgrund.
- diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
-  immigration till Sverige förr och nu. 
- de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter i världen och hur och varför de kränks i olika delar av världen.
- Olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna.
- nationella minoriteter i Sverige och deras rättigheter utifrån ett historiskt och nutida perspektiv.
- skyldigheter och rättigheter i ett demokratiskt samhälle.
- makt, inflytande, jämlikhet och jämställdhet i olika samhälle historiskt och nu.
- några olika sätt att styra i världen och hur det påverkar människors identitet.
- aktuella samhällsfrågor, (migration, flyktingkatastrofen), hotbilder och konflikter i Sverige och i världen. 
- FN:s huvuduppdrag, vetorätten och hantering av väpnade internationella konflikter.
- Norden, FN och framväxten av EU ur ett historiskt perspektiv
- Historiska berättelser från olika delar av världen med skildringar och upplevelser av förtryck, rasism och totalitär diktatur. 

Undervisning/Metoder

I det här området kommer vi att arbeta utifrån flera undervisningsmetoder.

* Föreläsningar och genomgångar av lärare
* Reflektion och analysuppgifter utifrån modellen orsaker-konsekvenser-lösningar.
* Reflekterande och diskuterande av aktuella nyheter
* Filmer
* Gruppdiskussioner och klassdiskussioner
* Eget arbete och inläsning av olika material och boken "Stjärnlösa nätter" av Arkan Assad. 
* Personliga möten med människor från världens olika hörn.

Bedömning och redovisning

Du kommer att bedömas:
* skriftlig redovisning/test på området
* diskussioner/debatter/rollspel och reflektioner både i grupp och i helklass.
* hur du analyserar utifrån orsaker/konskevenser, gör jämförelser, ser likheter/skillnader och diskuterar utifrån olika perspektiv.
* hur väl du kopplar historiska händelser till nutida händelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: