Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jobba med texter på olika sätt 7-9

Skapad 2017-02-18 20:59 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Vår tids utrotningshotade djur giraff
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vår tids utrotningshotade djur: Giraff

Innehåll

  1-Temat är .................................................... .

      Vad vet du om det just nu ?

  2-Vad tror du att det kan vara ?

  3-Vad vill du lära dig om temat ?

  4-Läs texten tyst . Lätt-medel-svårt läst

  5-Läs om igen texten . Vad förstår du ? Vad förstår du inte ?

  6-Hur läser du (vill läsa) texten för att förstå ? Prova igen.

  7-Stryk under ord, begrepp och mening du inte förstår .

  8-Vilka ord du trodde att du inte förstod första läsningen men förstod du har läst hela texten och andra gången ?

  9-Ord du inte förstår, leta efter i ordboken / internet osv...

10-Läs texten igen-tyst-högt.

11-Be läraren / någon läsa högt för dig.

12-Förklara texten stycke för stycke .

13-Vad försöker texten förmedla dig ?

14-Vem har skrivit och till vilka läsare är den skriven ?

15-Vad saknar du i texten ?

16-Vad som är intressant i texten ?

17-Vad känns onödig / ointressant i texten ?

18-Gav texten det du ville lära dig ,i så fall vad ?

19-Det som är   bäst / sämst i texten

20-Hur läste du texten för att förstå (lästeknik ) ?

21-Hur många gånger behövde du läsa ?

22-Vad hjälpte dig att förstå textens innehåll ?

23-Vad som var svårast att förstå och jobba med ?

24-Vad som var viktigt/viktigast i texten, varför ?

25-Hur skiljer sig den här texten av dem andra texter / du har jobbat med / läst på ?

26-Bilder / foton / film : finns med / inte finns med, hjälpte- kompletterade texten / inte hjälpte-kompletterade

27-Nöjde du dig med texten du fick eller har du också letat efter och hittat flera information ? Varför ?

28-Tänk på och svara : Vad ? Var ? Vilka ? När ? Varför ?

29-Rekommenderar du att andra också ska läsa texten / texterna, varför ?

 

       AŞAĞIDAKİ SORULARI OKUDUĞUN PARÇALARA GÖRE YAN

  1-Dişi ve erkek zürafaların boyu ne kadardır ?

  2-Zürafalar nerede yaşarlar ?

  3-Zürafaların boyunun uzun olmasının avantajları nelerdir ?

  4-     ''                  ''              ''       ''          dezavantajları nelerdir ?

  5-Zürafalar ne zaman çiftleşir ?

  6-Dişi zürafanın gebelik dönemi ne kadardır ?

  7-Dişi zürafa yavrusunu nasıl doğurur ?

  8-Yavrunun büyüklüğü doğduğunda ne kadardır (boy ve ağırlık ) ?

  9-Zürafanın boynunda kaç tane boyun kemiği vardır ? Neden boynu çok uzundur ?

10-Zürafalar saatte kaç kilometre hızla koşarlar ?

11-Zürafalar kaç yıl yaşarlar ?

12-Büyüklerin ağırlığı ne kadardır ?

13-Nelerle beslenirler ?

14-Zürafaların düşmanları nelerdir ?

15-Neden bazı hayvanlar zürafalara yakın yaşarlar, açıkla ?

16-Zürafaların yürüyüş şekline ne denir (İsveççe adı) , açıkla ?

17-Zürafanın dilinin özelliği nedir ?

18-Zürafalar günde ne kadar yiyecek yerler ?

19-İdisslare / geviş getiren ne demektir ? Açıkla .

20-Neden zürafalar geviş getirir ?

21-Zürafalar gözlerini ağacın dikenlerinden nasıl korurlar ?

22-Zürafanın kalbi ne kadar büyüktür, niçin ?

23-Zürafalar nasıl uyuyorlar, niçin ?

24-Zürafalar kendilerini aslan saldırısında nasıl koruyorlar ?

25-Zürafalar neden suda olmayı sevmiyorlar ?

26-Memeli hayvan ne demektir? Açıkla.

27-Utrotningshotad/soyu tükenmek üzere ne demek ? Açıkla .

28-Soyu tükenmiş hayvanlara en az 5 örnek ver.

29-Soyu tükenmek üzere olan hayvanlara en az 5 örnek ver.

30-Zürafaların soyunun tükenmek üzere olmasının nedenleri nelerdir ?

31-Hangi neden en tehlikelisi (kötüsü) ? Niçin ? Kendi fikrinide katarak anlat.

Uppgifter

 • Zürafa , utrotningshotad-soyu tükenmek üzere

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 7-9

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i olika muntliga framställningar/ presentationer (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant
Eleven förstår muntliga framställningar/presentationer som kombinerar ord, bild och ljud och reflekterar och diskuterar dem
Eleven förstår skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar Eleven förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven kan samtala om och diskutera på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk Eleven jämför uttal, betoning och satsmelodi med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet
Eleven tar aktiv del i diskussioner, förklarar och framför sina åsikter, argumenterar tydligt Eleven förbereder och genomför muntliga redogörelser med tydlig struktur Eleven gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar slutsatser
Elevens muntliga presentationer är väl strukturerade med inledning, röd tråd i innehållet och avslutning. De är anpassade till syfte och mottagare Eleven för resonemang kring kunskapsområden/samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
Läsförståelse
Eleven läser med flyt, förstår och analyserar samtida nivåanpassad skönlitteratur (lyrik, prosa, drama) Eleven läser och förstår sakprosatexter (instruerande, argumenterande, tidningsartiklar)
Eleven kan förstå texternas budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna Eleven läser olika slags texter och förstår deras typiska språkliga och strukturella drag, samt deras ord och begrepp
Eleven analyserar och diskuterar texternas budskap (ex. sådant som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor) Eleven jämför modersmålets grundläggande struktur, ordbildning och meningsbyggnad med svenskans Eleven förstår ords och begrepps nyanser och värdeladdning, bildspråk och idiomatiska uttryck
Skriftlig produktion
Eleven skriver olika typer av texter (berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Eleven skriver sammanhängande och klart, har en röd tråd i texten Eleven bygger meningar korrekt och omväxlande, använder ord för samband, orsak, följd osv. Eleven utnyttjar textuella markörer (skiljetecken, stor bokstav, markering för stycken) och stavar i stort sätt korrekt Eleven använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven anpassar sitt skrivande efter olika syften, mottagare och sammanhang Eleven hittar träffande exempel, beskriver detaljer som passar till hela berättelsen Eleven gör textöversättningar mellan modersmålet och svenska Eleven för underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska avseende språkets struktur, ordbildning, meningsbyggnad
Textens disposition och styckeindelning underlättar och förtydligar innehållet Eleven medvetet väljer språkliga och stilistiska medel/effekter (bildspråk, dialog, utrop, frågor etc.) för att skapa intresse och förhöja läsupplevelsen Eleven använder ord och begrepp, idiomatiska uttryck och bildspråk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Kultur och samhälle
Eleven känner till och diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer , såsom bildkonst, musik, arkitektur
Eleven kan berätta om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i områden där modersmålet talas
Eleven för underbyggda resonemang om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i jämförelse med liknande frågor i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: