Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstil och Hälsa på Myran

Skapad 2017-02-20 12:47 i Förskoleområde 13 Pysslingen
Förskola
- Håll Sverige rent (grön flagg) - FIRO (Will Schutz)) - Från jag till vi (Gunilla Guvå), Barnkonventionen och material av Linda Palm, de tio kompisböckerna, samlingar som tar upp känslor.

Innehåll

Utifrån forskning

Håll Sverige rent (grön flagg).

FIRO (Will Schutz)

Från jag till vi (Gunilla Guvå)

 Barnkonventionen och materialet av Linda Palm, de tio kompisböckerna

Mål (Förväntat resultat)

Ett tryggt, trivsamt och roligt klimat på Almdungen.

Att barnen på Almdungen skapar förståelse för natur, miljö och hälsa.

Att leken är kärnan i allt vi tar oss för. 

 

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

När vi kan se och dokumentera barnens förhållningssätt till varandra och deras förståelse för natur och hälsa.

När vi ser att leken skapar ett välbefinnande tillstånd.

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Hela förskolan har sedan länge haft ett intresse för hälsa och välbefinnande. Vi har en måltidspedagog som tillsammans med barnen och vår kock fångat upp ett intresse kring kostvanor och välbefinnande.

Vi kan se ett rörelseintresse och behov av att röra sig. Detta vill vi utmana vidare genom att erbjuda barnen att utveckla och skapa förståelse för sin kropp och sitt välbefinnande.

Genom barnens intresse för lek vill vi att de utvecklar sin lekförmåga, sociala kompetens och respekt för vänner och miljö.

Metod ( hur gör vi? Material och aktiviteter för att utmana förmågor inom alla delar av lärandeindex).

Vi kommer att arbeta med gruppen utifrån FIRO och "Från jag till vi", för att skapa en gemensam värdegrund. Gruppstärkande lekar där vi lär barnen respekt för varandra och där de kan hitta varandras styrkor och förmågor. Vi kommer erbjuda aktiviteter som tillgodoser och utmanar barnens rörelsebehov t.ex. Mini-Röris, sång och dans, arbeta med kompisböckerna (Barnkonventionen,Linda Palm). 

Vi kommer att arbeta interkulturellt där vi lyfter våra olika kulturer, traditioner och språk.

Vi kommer att samtala om och kring mat och grönsaker samt vikten av att röra sig på ett lustfyllt sätt.

Genom att återvinna mat och annat material som finns på förskolan, ge barnen en förståelse för naturens kretslopp och vikten av hållbar utveckling.

 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Vi ser att barnen känner till olika rutiner och samt att deras förmåga att samarbeta har utvecklats. Vi ser att barnen känner trygghet i sig själva i gruppen, de vågar komma till tals i samlingar, lekar samt tar egna initiativ till olika aktiviteter och bjuder in varandra i de olika aktiviteterna. I samlingarna när vi använt böckerna av Linda Palm har de fått reflektera kring innehållet och vi har även samtalat kring olika känslor och hur barnen känner sig när de är glada, arga, ledsna osv. Vi ser att värdegrundssamlingarna bidragit till att barnen skapat förståelse för varandras integritet, lärt sig lyssna på och respektera varandra genom att samtala med varandra. De visar förståelse för att det är okej att tycka olika och uppleva samma sak på olika sätt. Vi ser att barnen utforskar och gärna medverkar i våra gemensamma gruppaktiviteter såsom dans, samling, " mini-röris" etc, samt även skapar egna aktiviteter med inspiration utifrån dessa. 

Barnen har skapat sig en förståelse för vart maten tar vägen efter lunchen genom att barnen själva får skrapa sin tallrik och vi har samtalat om vart avfallet sen tar vägen. Barnen har även gått till återvinningen med papper, kartong, plast samt metall. Vi har pratat i mindre grupper om vad som händer med naturen när det ligger skräp där. Barnen har även plockat upp skräp i närområdet. 

Vi har uppmärksammat kulturer och språk som är representerade på avdelningen genom att tillsammans med vårdnadshavare skapa böcker och ex prata om deras olika språk. Vi har också uppmärksammat olika högtider från andra länder, vilket vi kunde se var uppskattat hos barnen i hela gruppen.

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg).

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: