Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Babblarna blåa ekorren

Skapad 2017-02-20 14:15 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syfte: Utifrån alla barns överenskommelser kommer vi att starta ett projekt med Babblarna, Där barnens kommunikativa förmåga och förmåga att samspela med andra utvecklas.

Innehåll

Strävansmål:

  • Utifrån alla barns överenskommelser kommer vi att starta ett projekt med babblarna, där barnens kommunikativa förmåga och förmåga att samspela med andra utvecklas.
  • Lpfö 98/rev 10:  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar  sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensams regler
    Lpfö 98/ rev 10:  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 
  • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

VAD ska undervisningen utmana

Här skrivs vilka förmågor som pedagogen sa utmana, stimulera skapa förutsättningar för uppmana mm samt genom vilka objekt.

Kommunikation

Samspel

Objekt- Språk och figurerna

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Här beskrivs antal barn och pedagoger som ska vara deltagare respektive projektledare samt även hur dessa barn är som grupp. Vad de har för förmågor, intressen och behov samt var befinner de sig kompetensmässigt. Det är naturligtvis av stor vikt som projektledare/pedagog att känna till barnens förtjänster och nuläge. Detta för att vi ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge dem möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential. Med andra ord ska vi bedriva undervisning och barnen ska lära sig hela tiden och med hjälp av oss befinna sig i en proximal utvecklingszon.

 

Blå Ekorren består av 7 barn och 2 pedagoger

Vi kommer att dela barngruppen i olika konstellationer, allt för att utmana varje barn utifrån sina överenskommelser. En finplanering kommer att göras veckovis där de olika gruppkonstellationerna bestäms och vilken pedagog som ansvarar för vem vilka och vad.

Förberedelser:

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Inför varje aktivitet förbereda materialet tillsammans med barnen.

Tydligt berätta för barnen vad som förväntas av dem och vad vi ska lära oss.

exempelvis genom samling med bild och tecken stöd

Aktiviteter:

Vad eller vilka aktiviteter, utifrån barnets/barnens intressen, kommer du använda dig av för att utmana barnet/barnen i sin proximala utvecklingszon.

 

Vi kommer att koppla varje figur till olika områden kopplade till läroplanens mål.

Babba- Språk

Doddo- Social kompets och värdegrund

Bibbi-Matematik

Bobbo- Rörelse/motorik

Dadda- Natur, miljö, teknik

Diddi-Kretiv skapande

Vi hoppas att Babblar figurerna ger oss möjlighet att stimulera barnens utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt.

Framförallt Babba (språk) och Doddo (värdegrund), vi hoppas att babblarna gör barnen nyfikna och intresserade. För oss är det viktigt att barnen får ha inflytande i verksamheten. Därför kommer vi under arbetets gång utveckla projektet successivt efter barnens önskemål och intressen med grund i överenskommelserna och läroplanen.

Aktiviteter:

- Barnen känner till babblarna men vi kommer att presentera figur för figur kopplat till läroplanens mål.
- Besök på biblioteket och låna Babblarböcker
- Vi kommer se över diverse appar kopplat till babblarna.
- Vi kommer att arbeta med olika Babblar sånger.
- Vi kommer att skapa eget material i form av Babblarna.

- Bygga en Babblarbil

- Skapa ett Babblarhus

- Skapa babblar figurer med hjälp av händer och fötter

- Skapa pärlplattors form av Babblarna

- Fem små babblade hoppade i sängen

- Ballongspel av Babblarna 

 

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: