Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 ht-vt

Skapad 2017-02-20 17:26 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad är rätt att göra och vad är orätt att göra? Vem bestämmer det? Vad får man göra eller inte göra i spel, hemma, på skolan, i din idrott eller i trafiken? Vad leder det till om jag inte följer en regel? Vad ses som ok att göra och vad ses inte som ok att göra? Hur vill vi ha det i vårt klassrum och på vår skolgård? Vad är egentligen tid? Kan man mäta den? Hur klarar jag mig utan att bli skadad i trafiken?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Normer och regler:

Vi kommer utgå från vår egen vardag. Vi kommer sedan samla fakta från lärobok, internet och film. Vi  kommer avsluta arbetet med att skriva om lagar och regler i vår vardag.

Hur olika möten organiseras:

Vi kommer regelbundet ha klassråd och elevråd.

Vi kommer läsa ur läroboken.

Vi kommer se film.

Skapa regler för samvaro och arbete i den egna gruppen:

Vi arbetar fram regler för att vi alla ska trivas, så vi skapar förutsättningar för att lära oss, inte skada oss själva ,våra kamrater eller skolans saker.

Vi diskuterar i grupper och vi gör rollspel.

Vi har kompissamtal.

Vi jobbar med olika gruppövningar.

Mentala och fysiska kartor

Vi kommer öva oss på att ha ett "ovanifrån" perspektiv för att kunna förstå hur en karta är uppbyggd.

Vi kommer öva på att se hur olika saker förhåller sig till varandra.

Vi övar på begreppen läge, plats, gräns och de olika väderstrecken

Vi kommer öva på att rita egna kartor.

Hur man beter sig i trafiken

Vi kommer göra observationer i närområdet för att identifiera riskfyllda platser.

Eleverna kommer bygga egna kartor över ett område. De ska göra området så trafiksäkert som möjligt med hjälp av t.ex. trafikskyltar, vägbulor etc.

Tidslinjer

Eleverna får med hjälp av föräldrarna göra sin egna tidslinjer. Vi går sedan i klassen igenom dessa och försöker få med begreppen nutid, dåtid, framtid, generation. Vi hoppar på tidslinjen och räknar år.

Livsfrågor med betydelse för eleven

Vi samtalar kring olika texter som vi läser för att lyfta t.ex. genus, könsroller, hbtq-frågor, jämställdhet.

Högtider och symboler inom kristendomen

Vi läser om tiden strax innan Jesu födelse

Vi lär oss om den  kristna Påsken

 

Så här kommer arbete att bedömas.

Normer och regler:I klassrumsdiskussioner samt i den slutuppgift där vi skriver om lagar och regler i vår vardag.

Hur möten organiseras: muntligt och genom bild kunna beskriva begreppen demokrati, majoritet och minoritet, ordförande och sekreterare.

Mentala och fysiska kartor: eleverna får genom samtal kring sin karta visa att de kan identifiera riskfyllda platser och hur man minskar riskerna genom ett säkert beteende.

 

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

Normer och regler:

Vi kommer att beskriva orsaker och konsekvenser av att inte följa lagar och regler. Vi kommer också jämföra regler, lagar och normer.

Vi kommer skriftligt redogöra för det vi lärt oss. 

Vi kommer jämföra lärobokens text om att " alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan" med fakta från internet. Kan vi lita på lärobokstexten? Vad betyder "alla barn"? Finns det dom som inte får gå i skolan? Hur var det förr? Finns det skillnader nu/förr/flickor/pojkar/Sverige/andra länder. Vilken bild har författaren valt att illustrera texten med och varför?

Hur möten organiseras: 

Förstå begreppen: majoritet, minoritet, beslut, demokrati, ordförande, sekreterare

Beskriva muntligt hur möte ett kan organiseras.

Trafiken:

Beskriva orsaker och konsekvenser

 

Kopplingar till läroplanen

 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: