Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpfö98 2.1 Normer och Värden (TST)

Skapad 2017-02-28 10:34 i Studentkårens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskolorna TST)
Förskola
I vår verksamhet utgår vi i från barnens inre motivation och drivkraft. Nyfikenhet och intresse ligger till grund för barns utveckling och lärande. Vårt viktigaste verktyg för att nå den är leken. Vi ser till att skapa miljöer och en atmosfär som inspirerar till barns lärande och utveckling.

Innehåll

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98, 2016)

Planerade insatser/aktiviteter kopplade till läroplansmålen.

Nyckelbegrepp för pedagoger

 • närvarande
 • skapa anknytning
 • vara förebild
 • öppen för olikheter

Förskolans planerade insatser

 • Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan.
 • insats
 • insats

(Avdelning 1 namn) planerade insatser

 • insats
 • insats
 • insats

(Avdelning 2 namn) planerade insatser

 • insats
 • insats
 • insats

(Avdelning 3 namn) planerade insatser

 • insats
 • insats
 • insats

Metodval - hur vi får syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen

Vi kommer belysa denna pedagogiska planering vid vecko- och periodreflektioner vilket dokumenteras i blogg, lärlogg och reflektionsdokument. Underlaget för reflektioner får vi genom:

 • observationer
 • foto/film
 • samtal med barn
 • microreflektioner i vardagen

4. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken).

Vi förväntar oss att se följande egenskaper i barngruppen 

 • självförtroende
 • självkänsla
 • förståelse för den egna påverkan
 • trygghet
 • empati
 • gemenskap
 • respekt för omvärlden
 • att man är en del av ett sammanhang
 • samarbete
 • respekt för olikheter

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: