Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenskans varianter - Dagböcker och Bloggar

Skapad 2017-02-28 22:02 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Talspråk - Slang - Ungdomsspråk, när passar det egentligen att använda sig av dessa varianter i det svenska språket?I bloggar? I dagböcker? I krönikor? Vill du veta mer så häng på för nu kör vi igång ett nytt arbetsområde med fokus på att utvecklas ytterligare i att läsa - tala och skriva.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

 • Vi kommer att läsa dagböcker, bloggar, en krönika och andra texter samt analysera dessa texttypers typiska drag samt svara på textfrågor.
 • Hur man beskriver och gestaltar personer
 • Vi kommer att gå igenom hur man skriver en blogg samt tala om vad man får och inte får skriva utifrån yttrandefrihetslagen. Vi kommer att belysa vad nätmobbing innebär samt få träna dig på att ta ställning och förklara varför du tycker som du gör.
 • Du kommer att få skriva olika vardagliga/talspråkliga texter om dig själv, din familj och vänner i appen Bookcreator utifrån olika givna tema. texterna skrivs både på svenska och på ditt modersmål. I denna app får du även illustrera texterna med egna bilder eller fotografier. I appen ska du också skriva dagbokstexter samt göra blogginlägg.
 • Från film och texter ska vi resonera om olika varianters likheter och skillnader inom svenskan. Vi kommer att fokusera på talspråk och formell skrift, olika dialekter, Slang och Ungdomsspråk som vidare ska kopplas till modersmålets olika varianter.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

 • Din förmåga att föra muntligt resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
 • Din förmåga att använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Din förmåga att läsa med flyt
 • Din förmåga att förstå och diskutera texternas innehåll.
 • Din förmåga att skriva vardagliga texter samt skriva dagboks- och bloggtexter samt veta hur texttyperna är uppbyggda.
 • Din förmåga att koppla text till estetiska uttryck.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Visa att du självmant kan använda dig av språkliga strategier där du sammanställer information utifrån de texter och material vi läst.
 • Kunna sammanställa och föra ett resonemang om svenska språkets olika varianter samt kunna koppla detta resonemang till liknande varianter inom ditt modersmål. 
 • Skriva egna samt läsa och lyssna på olika dagboks- bloggtexter samt en krönika. 
 • Visa att du förstår de olika texternas innehåll genom att diskutera och resonera.
 • Koppla dina vardagliga texter i appen bookcreator till passande bilder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Talspråk,dialekter, ungdomsspråk och slang - Läsa /Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Föra en diskussion om svenskans olika varianter.
Du har gjort ett försök att resonera om svenskans olika varianter. Du känner dig ännu inte säker.
Ditt resonemang är enkelt och med stöd av anteckningar, och från läraren för du en diskussion om svenskans olika varianter.
Du klarar att självständigt sammanställa och föra en diskussion om svenskans olika varianter. Ditt resonemang är enkelt, du håller dig till ditt redovisningsmaterial och förklarar några av aspekterna med exempel.
Din sammanställning håller god kvalitet där du egenhändigt valt ut relevant information om svenskans olika varianter. Ditt resonemang är något utvecklat där du förklarar och resonerar kring de olika aspekterna.
Skillnader och likheter mellan svenskans olika varianter och modersmålet
Du har gjort ett försök att koppla diskussionen om svenskans olika varianter till ditt modersmål. Du känner dig ännu inte säker.
Du gör vid din redovisning någon koppling till ditt modersmål.
Din diskussion om svenskans olika varianter kopplat till ditt modersmål förs fram på ett naturligt och enkelt sätt. Du gör vid din redovisning några kopplingar till ditt modersmål.
Din diskussion om svenskans olika varianter kopplat till ditt modersmål förs fram på ett naturligt och självklart sätt. Ditt resonemang är enkelt och till viss del utvecklat.
Språkliga strategier
Med stöd och uppmuntran använder du dig av olika språkliga strategier inför din muntliga redovisning om svenskans olika varianter, kopplat till ditt modersmål.
Du klarar att självständigt använda dig av olika språkliga strategier inför din muntliga redovisning om svenskans olika varianter, kopplat till ditt modersmål.

Skriva Blogg- och dagbokstexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Innehåll - dagbokstext
Du gör ett försök att skriva en dagbokstext. Din text saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån dagbokens typiska drag och du kan med stöd från lärare bearbeta innehållet så texten får en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är anpassad till dagbokens typiska drag där du självständigt skrivit med en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Din text är mycket väl anpassad till dagbokens typiska drag och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa.
Innehåll - bloggtext
Du gör ett försök att skriva en bloggtext. Din text saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån bloggtextens typiska drag och du kan med stöd från lärare bearbeta innehållet så texten får en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är anpassad till bloggtextens typiska drag där du självständigt skrivit med en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Din text är mycket väl anpassad till bloggtextens typiska drag och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa.
Läsflyt/språk
Dina texter har stora brister där du får jobba mycket på att kunna använda dig av verbens tempus, substantivens bestämdhet och hur adjektiven kongruensböjs på ett förståeligt sätt.
Du kan med stöd anpassa verbens tempus, substantivens bestämdhet och hur adjektiven kongruensböjs. Detta för att dina texter ska kunna läsas med flyt av mottagaren.
Dina texter är skrivna med viss språklig variation där du självständigt anpassar verbens tempus, substantivens bestämdhet och hur adjektiven kongruensböjs. Din text kan överlag läsas med flyt av mottagaren.
Dina texter är skrivna med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Din text kan läsas med gott flyt av mottagaren.
Ord
Elevens ordförråd behöver byggas upp ytterligare då eleven använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Elevens ordval baseras på stöd från ordlistor. Du behöver översätta flertalet ord för att få ett något varierat ordval till texternas tema och handling.
Eleven skriver självständigt med viss variation och använder passande ord till texternas tema och handling
Eleven skriver varierat och anpassar ordvalet väl till texternas tema och handling.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Du kan med stöd formulera meningar som följer rak och omvänd ordföljd. Verbet kommer inte alltid på andra plats. Du behöver fortfarande stöd i skrivprocessen.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad med hjälp av argumenterande sambandsord.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad med hjälp av sambandsord. Du är säker på att skriva både huvudsatser och bisatser.
Skrivregler
Eleven använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.

Läsa - Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsa med flyt
Du läser texten men får stanna upp vid ett flertal av orden, läsa om för att sedan läsa vidare.
Du läser texten och får vid få tillfälle stanna upp och läsa om. Detta sker vid längre och svårare ord
Du läser självständigt med gott flyt.
Din förståelse och resonemang
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå och resonera om textens innehåll och helhet.
Du förstår och resonerar om en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd.
Du förstår och resonerar om de viktigaste delarna av textens helhet och innehåll mestadels självständigt.
Du förstår och resonerar om viktiga delar av texternas helhet och innehåll självständigt och självklart.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: