Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - ASL: Att skriva sig till läsning

Skapad 2017-03-01 18:58 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska

Innehåll

Nationella och Övergripande mål;

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

 

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • - formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

Centralt innehåll:

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

 

Genomförande:

 

Vi kommer jobba med alla alfabetets bokstäver. Till varje bokstav kommer vi ha skrivuppgifter som är kopplade till bokstaven. Skrivuppgifterna kommer främst genomföras på Ipad, i visa fall skriver eleven förhand. Eleven för arbeta både enskilt och i par. Eleven kommer även jobba med motoriska övningar till varje bokstav. Alla för att hjälpa till för att träna inför att skriva förhand.

 

 

 

Elevinflytande och delaktighet:

Eleven har stort inflyttande kring sina texter. Det är med hjälp av deras fantasi som de kan spinna vidare. Jag som lärare uppskattar väldigt mycket om eleverna kommer med egna idéer. Jag utökar mer än gärna ett bokstavsarbete. Vid en del uppgifter få eleven två valmöjligheter hur de vill genomföra sin uppgift.

                     

 

Kunskapskrav:

 

Eleven skall kunna:

 • skriva enkla texter
 • kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

 

Bedömning:

 

Eleven blir bedömd vid alla sina texter, antingen muntligt eller skriftligt. Eleven ska våga använda sin kreativitet, fantasi. Eleverna ska även kunna göra kamratbedömning.

 

Dokumentation/Utvärdering:

Alla texter som barnen producerar kommer sparas och dokumenteras både på Ipad och utskrift. Utvärdering och respons av texterna kommer ske kontinuerligt av pedagog eller med hjälp av kamratbedömning. I en del fall kommer vi i klassrummet gemensamt gå igenom enskilda texter på smartboarden.

 

Under hela året kommer dokumentation av arbetsprocessen i klassrummet ske med hjälp av foto.

 

 

 

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum:2/10 2016

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: