Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 1

Skapad 2017-03-02 15:19 i Raus Planterings skola Helsingborg
Vi kommer tala, lyssna och samtala i klassrummet. Vi kommer också att träna på läs- och skrivinlärningen.
Grundskola 1 Svenska
I årskurs 1 lägger vi grunden för resten av skoltiden. Vi ska lära oss att läsa, skriva och samtala.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med i tränar läs- och skrivutveckling samt när vi talar, lyssnar och samtalar.

 • Du kommer arbeta med alfabetet
 • Du kommer lära dig sambandet mellan ljud och bokstav
 • Du kommer få lyssna på olika samtalssituationer och lära dig återberätta dessa
 • Du kommer lära dig olika ord och begrepp som uttrycker exempelvis känslor
 • Du kommer läsa korta texter  
 • Du kommer träna på din handstil
 • Du kommer att arbeta med genrèskrivning.

Det här kommer att bedömas:

 • Du ska kunna forma alla bokstäver
 • Du ska kunna alfabetet som en ramsa
 • Du ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav
 • Du ska kunna lyssna och lära dig återberätta olika händelser
 • Du ska kunna vardagsnära ord och begrepp
 • Du ska kunna läsa korta elevnära texter
 • Du ska kunna skriva en text till en bild

 

Målet med undervisningen är:

 • Att lära sig läsa och skriva
 • Kunna läsa en text och förstå vad den handlar om
 • Kunna kommunicera både i tal och skrift
 • Lära sig tala, lyssna och samtala enskilt och i grupp
 • Kunna skriva en kort beskrivande text

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Kursplan i svenska år 1

LÄSA

 Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär
 Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse
På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan bokstäverna och deras ljud.
Har knäckt läskoden.
Läser med flyt och förståelse.

SKRIVA

 Utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel
 Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
 Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
 Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan skriva stora och små bokstäver.
Kan skriva kortare texter med stöd av bilder.

TALA OCH SAMTALA

 Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera
 Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan tala inför grupp.
Turtagning i samtal.

LYSSNA

På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan lyssna till en berättelse.
Kan ta en muntlig instruktion enskilt eller i grupp.
Lyssnar när andra talar.

SPRÅKKUNSKAP

 Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
 Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan använda sig av stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad.

Sv
Bedömningsmatris i svenska/SvA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Avstämning
A Läsa
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
(Avstämning A) Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
A Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
B Läsa
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. TJÄNSTEGARANTI efter första skolåret
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
(Avstämning B) Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning
B Skriva
Jag kan skriva ord och korta texter. TJÄNSTEGARANTI efter första skolåret
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
C Läsa
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
(Avstämning C) Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
C Skriva
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
D Läsa
.
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Eleven användervarierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
(Avstämning D) Eleven läser obehindrat med förståelse.
D Skriva
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att text kan skrivas för olika syften och mottagare.
E Läsa
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelse.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
(Avstämning E) Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
E Skriva
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
F Läsa
Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
(Avstämning F) Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
F Skriva
Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: