Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd på Holken

Skapad 2017-03-06 16:50 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Holkens fritidsråd utvecklar känslan för samhörighet och ansvar där eleverna ska ges möjlighet till inflytande över sin fria tid på Holken.

Innehåll

Vi har fritidsråd 1gång /månad i helklass. Då läses förra gångens protokollet upp samt vi läser förslagslapparna som ligger i vår fritidsrådslåda som finns på fritids. När protokollet är klart sätts det in i vår fritidspärm.

Vi andvänder oss av fritidsråd så att eleverna får använda sitt inflytande.

Vi ger eleverna möjlighet att lära sig turtagning.

Eleverna övar sig på att lyssna på kamraterna och ta till sig andras åsikter.

De ska kunna påverka och ta ansvar över sin egen tid.

 Bli medvetna om vad demokrati är samt se allas lika värde.

De lär sig sina /våra rättigheter och skyldigheter.

Eleverna ska även få möjlighet att våga säga sin mening och ges möjlighet att utveckla förtrogenhet

med demokratiska principer, arbetssätt och processer.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: