Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Varför religion?

Skapad 2017-03-07 11:25 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
Religion - Ett mänskligt påhitt???

Innehåll

Att försöka besvara frågan om varför mänskligheten använder sig av religioner är mycket svårt eftersom religion har många bottnar och betydelser. Om vi utgår från själva definitionen av religion, dvs. den som säger att: " religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t.ex. om gudar, andar, trancedenta själar(teism), eller andra övernaturliga fenomen" blir vi inte mycket klokare. Det blir ju inte lättare att förklara religionen om vi tittar på den historiskt. Under årtusendena har vi människor haft oändligt många och olika trosföreställningar. Redan neanderthalmänniskan hade någon form av religiöst tänkande. Man har arkeologiskt gjort intressanta  gravfynd som tyder på att de hade någon föreställning om ett liv efter detta. Att utifrån dessa fynd dra slutsatsen att neanderthalmänniskan var religiös är att gå för långt, åtminstone om vi med religiös avser ett rituellt beteende(gudstjänst). Hur som helst kan vi utgå ifrån att ett visst religiöst tänk funnits med i mänsklighetens historia i ca 30-50000 år.

Vad var själva upprinnelsen till detta tänk? Ett utmärkande drag hos människan är att vi vill veta, ha förklaringar till det som sker. Skeenden vi inte rationellt(förståndsmässigt) kan förklara, vill vi ändå förstå. I det läget är det lätt att tillföra en annan dimension, den övernaturliga(paranormala). Med hjälp av denna kan vi sedan förklara mycket av det som sker. Många skeenden har förklarats som guds(gudarnas) straff över något vi gjort eller inte gjort.

Det finns även en annan funktion religionen fyllt/fyller. Den som utnyttjas i maktavseende, dvs. med hjälp av religionen kan några få tillskansa sig makt över andra människor. Förr talade man t.ex. om att man som kung var av" Guds nåde". Oändliga är också de krig som förts och förs i religionens namn. Krig som mer inriktar sig mot makt än religion.

Om vi nöjer oss med att utgå från att religionen förklarar händelser vi inte riktigt kan förklara på ett rationellt sätt, så ser vi att vartefter vetenskapen hittat rationella förklaringar har även religionens betydelse minskat. Idag torde få människor tro på skärselden, men under renässansen(14-1500-talen) beskrev författaren Dante i sin bok "Den gudomliga komedien" dödsrikets alla nivåer. De flesta renässansmänniskor torde ha trott på denna skildring, eftersom de inte kunde förklara skeendet på ett annat sätt.

Gemensamt för alla, stora, moderna religioner( kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och buddhismen) är att människans mål är någon form av evighet, upphöjd till gudomlig symbios(samliv). För att uppnå denna symbios måste människan leva efter vissa regler och göra vissa saker. Reglerna och handlingarna har skiftat genom historiens gång, beroende på de som styrt i samhället och på den naturvetenskapliga kunskapsnivån.

 

Det här området är stort. Vi kommer att arbeta med detta fram till början av juni. 

Uppgifter:

Läs om de fem stora världsreligionerna på nätet(Wikipedia ).

Fundera över: Vad är det som är den bärande idén i varje religion? Hur har dessa ideer praktiserats i verkligheten?

Ni skall sedan göra jämförelser mellan dessa fem världsreligioner. Se likheter och olikheter. Ta reda på vad dessa religioner har som de viktigaste frågorna.

När ni är klara med denna jämförande analys skall ni studera behovet av religion. Behöver världen religion? Vad anser du? Här vill jag att du utvecklar ditt resonemang med för och nackdelar, konsekvenser m.m. I denna diskussion finns det inget rätt eller fel, utan det är ert sätt att resonera som visar om ni förstår problemet.

Svaren på de två frågorna vill  få in i en enklare rapportform. Skicka er rapport till christer.wesstrom@edu.osthammar.se.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: