Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 2016/2017

Skapad 2017-03-07 15:00 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Här är en beskrivning av hur vi arbetar med matematik i årskurs 5.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden:

 • taluppfattning - stora tal
 • de fyra räknesätten
 • geometri - längd, omkrets och area, skala
 • tal i decimalform
 • vikt och volym
 • temperatur
 • statistik
 • bråk
 • procent
 • kombinatorik
 • vinklar
 • mönster

Du kommer att få träna din förmåga att...

Begrepp

 • använda olika begrepp.
 • beskriva olika begrepp.
 • använda olika uttrycksformer för att beskriva begrepp.
 • beskriva likheter och skillnader mellan begrepp.
 • visa samband mellan begrepp.

Problemlösning

 • förstå frågan i en textuppgift. 
 • använda olika strategier när du löser ett problem.
 • tolka dina resultat och dra en slutsats. 
 • avgöra om ett svar är rimligt. 
 • lösa enkla problem själv. 
 • lösa enkla problem i par/grupp. 

Metod

 • använda en skriftlig räknemetod som passar till uppgiften.
 • välja och använda den metod som passar bäst för uppgiften.
 • använda en huvudräkningsmetod som är snabb och enkel. 
 • välja och använda passande räknesätt i en problemlösningsuppgift. 
 • använda miniräknare. 

Resonemang

 • ställa och besvara frågor i grupp.
 • motivera din lösning i grupp.

Kommunikation

 • förklara vad som menas med…
 • förklara varför…
 • berätta/förklara för en kamrat…
 • berätta och förklara din lösning för en kamrat. 
 • lyssna på kamrater när de förklarar en lösning. 
 • visa din lösning med en bild, med material eller med symboler. 

Arbetssätt

Undervisningen kommer att bestå av

 • genomgångar.
 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material, inomhus och utomhus, enskilt, i par, i grupp och i helklass. 
 • problemlösning enligt EPA-metoden.
 • begreppsträning på olika sätt. 
 • färdighetsträning med hjälp av digitala verktyg (iPad, dator, Smartboard) arbetsblad och MatteBorgen 5A och 5B.
 • diagnos och självbedömning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: