Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kyrkviken - Kultur Vatten

Skapad 2017-03-08 12:12 i Pysslingen Förskolor Kyrkviken Pysslingen
Förskola
I denna PP beskriver vi hur vi arbetar med kultur på vår förskola

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Skolverket, " Akkurat som Medusa" en studie o litteratur och kulturförmedling i förskolor( norsk), Spurkland,M. 2014 studien undersöker hur medveten och genomtänkt användning av litteratur och kultur kan förbättra barnens förståelse av text och språk. Dessutom undersöks hur det kan öka barnens kunskaper om olika levnadsförhållanden, uppfattningar och värderingar.

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

(Förmågor vi talade om att vi vill ha med:

Öppenhet

Respekt för

Ta hänsyn till

Reflektera över

Lyssna

Ge uttryck för/uttrycka

Intresse för

Nyfikenhet

Skapande förmåga)

 

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

Vi ser att barnen lyssnar på varandra

Vi ser att barnen tar hänsyn till varandras kulturer

Vi hör att barnen samtalar och reflekterar kring traditioner 

Vi ser att barnen ger uttryck för sina tankar 

Varje barn i förskolan ska under en treårsperiod vid minst tre tillfällen uppleva en professionell scenkonstföreställning inom teater, musik, dans, cirkus med mera

Varje barn i förskolan ska under en treårsperiod delta i minst fyra skapande projekt/processer som innehåller delarna uppleva/skapa/visa inom teater, musik, konst, media, bild eller museum.

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Att levandegöra kulturplanen i det vardagliga arbetet

Att synliggöra arbetet med kultur för barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

Genom vårt dagliga arbetssätt på förskolan med värdegrund i fokus och utifrån vår likabehandlingsplan. Vi kommer att jobba kring vårt förhållningssätt och gemensamma regler på avdelningen - med ett öppet klimat och lägga vikt kring konflikthantering. Vi kommer även arbeta kring 'Teman' som genomsyrar hela förskolan för att synliggöra olika språk och dess traditioner vilket kommer ha en grund i barnens intresse - exempelvis genom sång och skapande, böcker. Genom att vi erbjuder barnen i den dagliga verksamheten att utveckla sin kulturella identitet genom olika uttrycksformer kan vi stärka barnens tillit till sin egen förmåga.

Vi kommer att arbeta mycket kring att utnyttja våra närområden och besöka biblioteket systematiskt och låna böcker - genom kulturpengen av Nacka kommun kan vi även använda oss att ta olika föreställningar och teatrar till förskolan för att bidra till att varje barn får möjligheten att utveckla sin kulturella identitet.

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: