Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin runt omkring oss

Skapad 2017-03-08 13:18 i Furulunds skola Partille
Grundskola 7 – 9 Kemi
Allt runt omkring oss är uppbyggt av atomer men hur går det till? Hur kan nya ämnen bildas? Hur påverkar olika kemiska reaktioner vår miljö?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med begrepp och begreppsförståelse under de första veckorna och under denna period även kolla av förståelsen för begreppen genom kortare eller längre uppgifter.

Eleverna laborerar under vecka 12- 14 och skriver under dessa laborationer ner sina resultat och slutsatser som lämnas in för bedömning.

Efter påsklovet blir det tid för fördjupning där vi kommer lägga fokus på hur olika kemiska reaktioner påverkar vår miljö.

Avslutningsvis kommer eleverna att få redovisa som kunskaper under vecka 17/18.

När vi är klara ska du känna till:

-          vad atomer, molekyler och joner är

-          vad som skiljer kemiska föreningar från grundämnen

-          hur man kan beskriva kemin med ett eget språk (det kemiska språket)

-          kunna namnet på vanliga grundämnen och kemiska föreningar (vanliga namnet samt kemisk förkortning)

-          vad som skiljer kemiska reaktioner och fasövergångar åt

-          hur atomen är uppbyggd

-          hur periodiska systemet är uppbyggt

-          vad syror och baser är, samt ge exempel på olika syror och baser

-          vad som gör ett ämne surt, basiskt eller neutralt

-          vad neutralisation innebär

-          hur salter bildas 

-          hur försurning kan ske och påverka naturen samt vad vi kan göra för att förhindra den

Uppgifter

 • Begreppsdokument "Kemin omkring oss"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemin runt omkring oss

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Muntlig kommunikation
Vid genomgångar och vid muntliga klassrumsaktiviteter visar jag att...
...jag deltar i samtal och diskussioner.
...jag deltar i samtal och diskussioner, tar del av andras argument och ställer ibland frågor som gör att diskussionen fortsätter.
...jag deltar aktivt i samtal och diskussioner och tar del av andras argument och för diskussionen framåt.
...jag kan komma med sakliga argument, underbyggda av fakta, ta ställning och resonera kring sin ståndpunkt och väga för- och nackdelar samt tid och rum
Använda och förstå begrepp
Vid arbetet med nya fakta och begrepp så visar jag att..
..jag har faktakunskaper och förståelse för studerade begrepp.
..jag har till viss del förmåga att förklara studerade begrepp, sammanhang och samband.
..jag har förmåga att förklara studerade sammanhang och samband med ett till viss del vetenskapligt språk.
..jag har förmåga att på ett självständigt sätt förklara studerade sammanhang och samband med ett vetenskapligt språk.
Nu och då
Vid ett ämnesområde när vi pratar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse visar jag att...
...jag känner till någon naturvetenskaplig upptäckt.
...jag känner till och kan enkelt förklara någon vetenskaplig upptäckt.
...jag resonerar omkring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
...jag visar förståelse för hur teori och undersökningar samverkar när ny kunskap växer fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: