Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vind

Skapad 2017-03-10 06:39 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola
Inom temat väder har vi observerat att barnen är väldigt intresserade av naturkatastofer eller "extremväder", såsom vulkanutbrott, översvämningar, tsunamis, åskoväder, stormar och tornados. Speciellt stort intresse har funnits kring fenomenet Tornados (Tromber) För att förstå detta fenomen tänker vi att vi börjar med att undersöka luft och vind, även detta ett område där barnen visat nyfikenhet och vilja av att lära sig mer kring.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill stimulera barnens nyfikenhet och intresse kring luft och vind. Väcka tankar, öka förståelse för vad luft är och vad den gör. 

  

Hur ska det märkas på barnen?

Att de pratar kring luft och vind och andra väderfenomen och att det ger ringar på vattnet. Dvs att vi ser att de är vetgiriga, vill ta reda på mer, få igång tankebanor och frågor. Även att barnen ser att vi också är intresserade av vad deras tankar, att vi utforskar tillsammans. 

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Förståelse för vad luft är, vad den fyller för funktion för människan och miljön. Starta en nyfikenhet kring NO och naturens sammanhang, kretslopp. Vi tänker även att om barnen får lära sig arbeta utforskande och ställa hypoteser som de får prova, har de en bra grund att stå på när de kommer till skolan. 

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 

 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?

Att alla barn får känna att de är delaktiga i projektet, att deras tankar och åsikter tas tillvara, att vi låter barnen vara delaktiga. Att de lär sig samarbeta och lyssna på varandra. Att de får med sig ett intresse och en förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, att de fått öva på att prova hypoteser och teorier. 

 Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Framförallt utomhus där vi kan uppleva luften och vinden. Men även att vi kan "ta med oss" vädret in, genom att titta på filmer av t.ex stormar och tornados, på stora skärmen, göra i ordning rummet med "väderljud" osv för att få en upplevelse. Vårt experimenterande kommer främst att äga rum inne i ateljen. 

 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

En liten grupp barn är extra intresserade och drivande, vi bör använda dem för att "smitta" de andra barnen med intresse.  

 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Lyhörda och engagerade pedagoger. Att vi har ett förhållningssätt som signalerar att vi är intresserade av barnens tankar och att vi lär oss tillsammans!


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 så länge intresse finns och driver projektet framåt. Tills vi ser att barnen är på väg mot någon annan process. 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

Smågrupper främst. Både ute och inne. 

 


Vilket material?

Varierande, t.ex plastpåsar, såpbubblor, vindsnurror, ballonger, sugrör, fjädrar m.m

 


Till vilken kostnad?

Vi kommer främst att använda sånt som vi redan har. Ev. köps något in, t.ex "virvel" till petflaska. 

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 "Kan man fånga luft?" Vi jagar luften med påsar t.ex

"Vindens kraft" Vi blåser på bollar, fjädrar m.m med hjälp av sugrör t.ex. Leker med fallskärmen. gör experiment såsom exempelvis "Luftkanonen", vindsnurra, blåsa på färg

"Mäta vind" Vindflöjel 

"Varm luft tar större plats" Petflaska med luft i frysen hopknycklad vecklar ut sig i värmen. Petflaska med ballong på, värm luften med händer eller i varmt vatten. 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 Experiment, diskussioner, 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Skillnad på luft och vind

Var kommer luften ifrån..

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 Inkludera alla i vårt arbete, inte göra skillnad eller "ta för givet" något. Vara medveten!


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

I våra lärosituationer, barnens hypoteser och teorier, reflektioner

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Dokumentera och reflektera i arbetslag och tillsammans med barnen 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att barnen pratar om det vi jobbar med hemma

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Att de visar intresse

 

...

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: