Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So/ Sv Vt 17

Skapad 2017-03-12 12:59 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att arbeta med livsfrågor samt normer och regler- vad är rätt och fel, gott och ont- kan man se likheter och skillnader hemma och i skolan? Hur ska vi tänka kring internet? Är allt sanning som vi läser? Vad är källkritik?

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Bedömning:

Du ska visa genom text och bild att du är medveten om vad som är rätt och fel, gott och ont samt vad kamratskap innebär.

Du ska visa att du är medveten om hur internet vill påverka vad du ska göra eller inte göra.

  Konkretisering av mål:

Du kommer att få ge olika exempel på hur man ska tänka för att skapa ett gott klimat runt dig i din vardag.

Du kommer att få reflektera över hur du vill att andra ska se på dig och vara stolt över ditt handlande.

D Du kommer att söka information på internet och värdera vad som kan vara sant/ falskt, rätt och fel.

Arbetssätt:

Vi kommer att i små grupper, arbeta tillsammans och visa genom text och bild hur vi bör tänka om och vara mot varandra, vad som är rätt, orätt, gott, ont samt vad kamratskap innebär. 

Vi kommer att samtala om hur vi behöver ta hänsyn till att vi är och får vara olika.

Vi kommer att läsa olika texter, titta på film, skriva, rita och samtala.

Vi kommer att reflektera över människors olika handlingar och vad det ger för konsekvenser.

Vi kommer att svara på olika frågeställningar och ta ställning för att träna på att motivera varför man gör och säger vissa saker.

 

Dokumentation:

Vi kommer att skriva olika texter samt lägga till bilder som stöd.

Vi kommer att dokumentera och lägga in arbetet på lärloggen i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: