Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projektbeskrivning Silvermåsen

Skapad 2017-03-16 10:21 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Projektbeskrivning Silvermåsen 170331

Innehåll

Gemensamt Tema ”I sagans värld”

Barngruppens projekt:

 

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 

I projektet jobbar vi med saga för att kunna få in olika mål och utvecklingsområden i läroplanen.

Vi väljer sagor som barnen känner till men även nya för att öka deras nyfikenhet och lust att utforska. I sagans värld finns mycket att upptäcka, det är ett brett tema där man kan följa både stora och små händelser, använda fantasi och verklighet.  Slivermåsarna har babblarna som tema då fördjupar vi oss av babblarnas olika egenskapar såsom språkutveckling, rörelse, naturvetenskap, skapande och olika känslor.Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? 

 

Syftet med vårt tema är att i vår vardag få in alla läroplanens utvecklingsområden och våra övriga mål. Att på ett lekfullt sätt ge barnen redskap att lära vidare.

I huvudsak vill vi fokusera på att hjälpa barnen förmedla sina tankar och känslor, att lyssna på varandra, att vänta på sin tur och förstärka sitt språk. Vi tycker att det är viktigt att kunna dela med sig och hjälpa sin kompis. Att visa omtanke om varandra är också en punkt som vi lägger tyngre vikt på och det är enligt vår avsmalningsmål i vårt ska arbete.

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. 

Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen

 

 Vi arbetar i våra grupper fyra gångar i veckan och alla grupper har sitt rum och sina ansvarspedagoger. Grupperna är uppdelade efter ålder. I gruppernas rum har vi valt material utifrån barnens ålder och intressen. Där finns material som stimulerar varje individ och även lockar till utforskande. Vårt Tema, projekt och prioriterade mål är aktiva i vår uppbyggnad av rummen.

 

 

Metoder:

 I stora drag kommer vi att genomföra detta bland annat genom att samtala med barnen, läsa sagor på olika sätt, sjunga sånger, skapande, olika estetiska uttrycksformer så som dans och teater samt våra multimedia verktyg.

ensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och  projektets inriktning och syfte

våra lärmiljöer är anpassade till både barngruppen och temat(Babblarna). Vi använder oss av olika lärmiljöer för att kunna anpassa det till barnens ålder och intresse genom temat, barnen har tillgång till olika material som kan förstärka deras skapande förmåga både genom temat och andra aktiviteter. Våra lärmiljöer är delade på så sätt som barnen har möjlighet att vara i små grupper och genomföra aktiviteter på så sätt kan alla barn få möjligheten att utvecklas som enskild samt i gruppen.    

 

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 Vi har olika metoder som förstärker föräldrarnas medvetenhet och delaktighet i temat liksom en dokumentationsvägg med bilder och texter angående arbetet genom temat som man kan ta dialoger med dem och få in deras tankar och idéer kring detta. Barnen själva har varit en aktiv metod i att få in sina föräldrar i arbetet med temat genom att prata om det hemma och visa dem aktiviteter som genomförts under dagen.  

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

 

 Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Era valda mål utifrån projektets syften, övriga läroplansmål man vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andra perspektiv.

Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter.

Förskolans prioriterade mål i SKA:

 

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: