Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 5

Skapad 2017-03-18 22:59 i Tegelbruksskolan Falun
Vi ska arbeta med berättande texter. Du kommer att lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva en egen spännande berättelse.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med berättande texter. Du kommer att lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva en egen spännande berättelse.

Innehåll

Syfte

 • Syfte
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i skrift
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Centralt innehåll
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 

Konkretisering av mål

Du ska få träna på att skapa och bearbeta en berättelse. Du ska få träna på att använda dig av olika skrivregler och hur en berättande text är uppbyggd. Du ska få träna på att ta emot respons från lärare och kamrater och att ge respons till dina kamrater.

Arbetssätt

Området inleds med att vi tränar på skrivregler som t.ex. styckesindelning och skiljetecken. Du kommer få en introduktion på olika sorters inledningar och avslutningar en berättelse kan ha.

Avslutningsvis så kommer du att få skriva en egen berättelse på en chromebook.

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt arbete i matrisen nedan.Uppgifter

 • Din egna spännande berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande text åk 5

Rubrik 1

Nivå 1
Börjar
Nivå 2
Utvecklar
Nivå 3
Befäster
INNEHÅLL
Texten är begriplig men den ”röda tråden” är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig ”röd tråd”.
Texten har ett relativt tydligt innehåll, med utvecklad handling och ”röd tråd”.
Inledning
Tar bara med delar av informationen och förutsätter att läsaren delar bakgrundskunskapen Har ej med information om tid och plats.
Försöker vägleda läsaren med en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning.
Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Komplikation-problem
Återger en rad händelser som inte verkar leda till en komplikation.
Har en inledande händelse som antyder en komplikation. Kopierar och använder komplikationer från välkända berättelser.
Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med mer än en komplikation.
Avslutning
Skriver en enkel avslutning, t.ex. ”Det var en dröm.”
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman, t.ex. att det goda besegrar det onda.
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.
Tempus
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Sambandsord
Använder några få enkla sambandsord, som t.ex. ”och, sen”.
Använder vanliga sambandsord som t.ex. ”för att, därför, så att”.
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. ”även om, å andra sidan”.
Berättarteknik
Texten innehåller inga eller få gestaltande beskrivningar eller berättartekniska grepp.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar samt en del berättartekniska grepp, avsedda att skapa spänning och väcka intresse.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, liksom olika berättartekniska grepp, medvetet valda för att skapa spänning och väcka intresse.
Språkregler
Stor bokstav och punkt Ordföljd Stavning Skiljetecken
Har vissa svårigheter att följa språkreglerna.
Följer språkreglerna med viss säkerhet.
Följer språkreglerna med säkerhet.

Sv SvA
Bedömningsmatris för berättande text, svenska

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6

Koppling till uppgiften

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
- Eleven följer instruktionen till viss del.
- Eleven följer instruktionen.
- Eleven följer instruktionen.
- Eleven följer instruktionen.
- Texten skulle kunna fungera som en berättelse med vissa ändringar.
- Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
- Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
- Texten fungerar väl som en berättelse.

Innehåll

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
Till viss del begripligt innehåll.
Begripligt innehåll.
Relativt tydligt innehåll.
Tydligt innehåll.
Enstaka beskrivningar och en handling som det går att följa till viss del.
Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
- Nämner någon händelse.
- räknar upp händelser.
- återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
- förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa

Struktur

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
Innehåller viss struktur (t.ex. inledning eller avslutning)
Huvudsak fungerande struktur.
Relativt väl fungerande struktur.
Väl fungerande struktur.
Saknar uppbyggnad eller har en uppbyggnad som inte går att följa.
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten.
Använder ännu endast enkla meningar. T.ex. Det är mörkt. Det är kallt. Det blåser.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Ansatser till styckeindelning.
I huvudsak fungerande styckeindelning.

Språk

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
Använder ännu mest ett enkelt språk med nästan ingen språklig variation.
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
Visar osäkerhet i användandet av språkregler.
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet.
Använder sig ännu inte av en korrekt meningsbyggnad.
- Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
- Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt.
- Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Visar osäkerhet i hur man använder sig av tempus i en berättelse.
- Tempusbruket stör inte förståelsen.
- Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
- Tempus används på ett riktigt sätt.

Skrivregler

På väg mot E - åk 6
E - åk 6
C - åk 6
A - åk 6
Visar osäkerhet när det gäller regler för stavning och skiljetecken.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet.
Visar osäkerhet när det gäller stor och liten bokstav.
- Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
- Relativt få fel i användningen av skiljetecken.
- Få fel i användningen av skiljetecken.
Stavfel i texten stör förståelsen.
- Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
- Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
- Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: