Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskap

Skapad 2017-03-20 20:23 i Nolskolan Ale
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap
Familjen är det sammanhang där de flesta människor först fostras och socialiseras in i en gemenskap. Där grundläggs många av våra värderingar och beteenden. Genom att få syn på hur vi formas och präglas inom familjen, kan vi få förståelse för hur människor även socialiseras in i andra grupper och gemenskaper. I vår kursplan lyfts också sexualitet, könsroller och jämställdhet, därigenom kan uppmärksamheten riktas mot genusmönster, arbetsfördelning och inflytande över beslutsfattandet i familjen. Barn kan ställas inför olika livssituationer där de behöver stöd av samhället, till exempel av skolsköterskan, barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten. Kunskaper om sådana välfärdsstrukturer ger oss insikt i samhällets uppbyggnad och prioriteringar.

Innehåll

 Syftet med arbetsområdet:

- Att du får större kännedom hur vi människor påverkas av yttre faktorer vi inte kan råda över.

- Att du får kännedom att alla familjer inte ser likadana ut.

- Att du får verktyg som hjälper dig i muntlig framställning så som grupp, par och helklassdiskussioner.

- Att du får möjlighet att träna dig i att resonera, reflektera och analysera.

Det här kommer du få lära dig mer om:

- Hur du förmedlar dina åsikter och tankar på ett tydligt och respektfullt sätt.

- Hur olika familjer och familjesituationer kan se ut.

- Hur samhället påverkar en individ och grupp.

- Vad geunsmönster betyder och innebär.

 När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

- Delta í muntliga resonemang och diskussioner med andra elever.

- Förklara med egna ord hur människor kan påverka i olika situationer, exempelvis inom en familj samt vad som gör att man inte kan påverka.

- Förklara resonera om hur och varför en situation ser ut för en specifik person.

- Förklara och beskriva med egna ord vad du tycker är rätt och fel och kunna motivera varför du tycker som du tycker.

Såhär kommer vi arbete:

- Du kommer få delta i muntliga diskussioner, både i grupp och helklass.

- Du kommer få resonera, reflektera och analysera kring olika fiktiva personer och familjers situation.

- Du kommer få delta i grupparbeten samt individuella uppgifter kring våra fiktiva personer och familjer.

- Du kommer få testa på arbetsuppgifter som behandlar rollspel och gestaltning.

 

Såhär kommer vi bedöma dig:

-  Din förmåga att värderar och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor.

-  Din förmåga att utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

-  Din förmåga att  föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

-  Din förmåga att föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: