Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-03-21 14:10 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 4 Svenska Historia
Medeltiden! Beskrivs som en mörk tid av historiker, men varför då? Vad hände under denna tid? Hur kunde det vara att leva under Medeltiden i Norden?

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför? 

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • hur människor levde i Norden under Medeltiden,
 • den mäktiga kyrkan,
 • livet i klostret,
 • staden,
 • medicin, magi och mirakel,
 • mystiska makter i naturen,
 • lag och ordning,
 • de fyra stånden,
 • kungarna och krigen,
 • riddare,
 • digerdöden.

Hur?

Vi kommer att:

 • titta på filmer,
 • läsa texter och svara på frågor i boken eller på arbetsblad,
 • samtala och diskutera i helklass eller i mindre grupper,
 • i mindre grupper förbereda för en muntlig och skriftlig redovisning av det ämne du blivit tilldelad.

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer,
  att visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i,
  att diskutera varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar, sanningshalten i historiska källor
  att förstå det du läser när du läser olika texter,
  att göra sammanfattningar av innehållet av det du läser i tidsordning
  att beskriva vad du läste,
  att sätta ihop informationen från olika källor och använda beskrivningar och egna ord,
  att använda ord som är tidstypiska
  att förbereda och hålla en muntlig redovisning med början, innehåll och slut,
  att anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet

 

Slutuppgift!

I slutet av arbetsområdet kommer klassen att bli indelad i fyra grupper som kommer att få göra ett grupparbete. Grupperna kommer att få beskriva hur det var att leva antingen i staden, byn eller klostret. Ni kommer att få  ev bygga, samla fakta och slutligen redovisa ert resultat inför klassen.

 

Begrepp

 • medeltid
 • förändring
 • likhet
 • skillnad
 • orsak och konsekvens
 • källor
 • regent
 • skatt
 • fogde
 • adelsmän
 • Hansan
 • kogg
 • korståg
 • de fyra stånden: adel, präster, borgare, bönder
 • riksråd
 • påve
 • ärkebiskop
 • stift
 • kloster
 • uppenbarelse
 • skrå
 • mästare, gesäll, lärling
 • lag
 • ting
 • pesten
 • epidemi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: