Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för undervisning i skogen utifrån pedagogisk planering för naturvetenskap, teknik och miljö.

Skapad 2017-03-21 14:40 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

  • Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen ska få uppleva vår natur, se samband i naturen och få uppleva naturens årstidsskiftningar. Vi vill också lägga grunden för ett livslångt lärande i hur vi hanterar vår natur. Vi vill skapa tillfällen till nyfikenhet och reflektion tillsammans med barnen.

 Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande delar vi barngruppen i tre grupper efter ålder/mognad, erfarenhet och intressen, men även för att skapa gynnsamma relationer. Vi planerar olika uppdrag och gemensamma lekar till varje tillfälle men kommer också att utgå från barnens nyfikenhet i skogen! Här har vi handdockan "mamma Mu" med oss för att skapa extra glädje och nyfikenhet. Exempelvis tittar vi på småkryp under stenar, lägger fruktskal under stenen för att se vad som händer, vad händer när isen smälter osv. Vi kommer att vara nära barnen för att kunna vara medupptäckare och ta vara på deras nyfikenhet och frågor. Vi kommer också låta barnen få utveckla sin fantasi i "fri" lek om de önskar. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att vi är medupptäckare tar vi vara på barnens intressen och frågor i skogen, dessa frågor och intressen grundar vi vår undervisning från. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Utvärdering sker i utvärderingen av fokusområdet nantivetenskap, teknik och miljö i slutet av terminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: