👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering/finska ht-17 åk 4-6

Skapad 2017-03-26 23:46 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Du ska få möjligheten att utveckla dina förmågor: att läsa, skriva, lyssna och tala. Vi ska också fördjupa oss i den svergefinska kulturen. Några av det historiska och ekonomiska orsakerna om utvandring från Finland till Sverige. Vi ska också uppmärksamma oss Finlands 100- års Jubileum den 6/12.

Innehåll

Ämnets syfte samt skolans värdegrund, uppdrag och övergripande mål Lgr11

Modersmålsämnets uppgift är att stärka den personliga och kulturella identiteten samt utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra.

Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, skolspråket, är en förutsättning för lärandet.

Du ska få möjlighet att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och att du kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften.

Det ger också möjligheten för dig att aktivt kunna delta och påverka i samhället. 

Du ska också få möjligheten att påverka din undervisning och arbetssättet.

 

Centralt innehåll

Under hösten  -17  kommer vi att jobba runt följande teman (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

- läsning av olika typer av texter

-läsförståelse, samtal om texter, svara på frågor, återberätta och göra sammanfattningar

-uppmärksamma Finland 100 år

-språkträning genom rollspel och språklekar

-jämföra skrivregler i modersmålet med svenska språket

-

 

 

Arbetssätt och genomförande:

Du ska...

ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt.

Jag ska... 

-ge vägledning och stöd i din språkutveckling.

-återkoppla och följa upp dina kunskaper.

 

Böcker och undervisningsmaterial:

 • Individualiserade efter dina förkunskaper och färdigheter i finska språket
 • Kielikarhu 1 
 • Välkky 3, 4
 • YLE.fi
 • http.//www.migrationinstitute.fi

Vi kommer att arbeta på olika sätt:

          YLE.fi länk som vi söker kunskaper om  Finland 100 år, Finlands historia, kultur. 

         Skriva olika texter/genre: fakta, berättande, nyhet, drama, poesi, rim och ramsor

          Högläsning.

          Diskussioner

Bedömning/Kunskapskrav åk 6

Jag kommer att meddela dig i vilka tillfällen du bli bedömt i dina olika arbeten enligt dessa kriterier:

 

-du ska kunna berätta vad texten handlar om, vad vi lär oss från texten/filmen och varför det är så

-du ska kunna sammanfatta det du läst

-du ska kunna visa att du förstår textens innehåll

-du ska kunna stava rätt de vanligaste orden och  använder grundläggande regler när du bygger dina meningar

-du ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan modersmål och svenska

-du ska kunna göra presentationer för dina  klasskamrater

 

Kopplingar till läroplanen

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Läsårsplanering & bedömning, finska (modersmål) årskurs 4-6

E
C
A
Ny nivå
Läsa med flyt
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Ny rubrik

E
C
A
Ny nivå