Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lillberget arbetsplan avdelning 5

Skapad 2017-03-27 16:14 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Arbetsplan avdelning 5 16/17

Innehåll

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Mål för likabehandlingsarbetet

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

(VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 •   Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen? 

 

 •  Ansvarig/Ansvariga:  

 

 

 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Mål – identitet och kroppsuppfattning

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  
 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

           Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 •  motoriska färdigheter och kroppsuppfattning

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 •  alla barn tycker om att rör på sig och orkar vara med en hel planerad aktivitet

 

 •  Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

           Vi utnyttjar parkerna och skogen i vår närmiljö

           rörelselekar utomhus

           material där finmotoriken tränas skall finnas tillgängliga

 

 •  Ansvarig/ansvariga:

           Anette, Anna, Frida

 

Mål – språk och kommunikation

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

  •  

Prioriterade mål för förskolan:

          Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 • förmåga att uttrycka sig
 • förmåga att kommunicera med andra

 

 

 Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 •  Alla barn använder sig av språket
 • alla barn ska kunna förstå enkla instruktioner
 • Alla barn ska hänga med i enklare böcker

 

 • Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

           Vi ska läsa mycket, ha språksamlingar, ta hjälp av TAKK, prata mycket med barnen, flanosagor, lek med rim och ramsor, sjunga.

            Vi ska utmana barnen i deras  språk och kommunikationsutvecking.

      Vi leker gamla hederliga ledaledda lekar, där vi tränarbåde kroppsuppfattning, begrepp och ordförråd.

 • Ansvarig/ansvariga:

       Anette, Anna, Frida

 

Mål – matematik

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

(VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 •  Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 •  Ansvarig/ansvariga:

 

 

 

 

Mål – naturvetenskap och teknik

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

(VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen

 

 •  Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?   

 

 • Ansvarig/ansvariga

 

 

 

 

2.3 BARNS INFLYTANDE

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 • Vi har harmoniska barn som vågar vara sig själva
 • Våga stå för vad man tycker och att säga det till andra
 • Identitet, veta vem jag är

 

 • Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?
 •  Att barnen vet att deras önskningar och tankar är viktiga
 • Att deras vilja och förslag tas på allvar
 • Verksamheten styrs av barnens önskningar

 

 • Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?    

      Personalen lyssnar in barnen och observerar deras intressen. Verksamheten planeras efter detta.

                                

 •  Ansvarig/ansvariga

     Anette, Anna, Frida

 

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 (VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 •  Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?  

 

 • Ansvarig/ansvariga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: