Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 6, VT 2017

Skapad 2017-03-28 10:02 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Vårterminens arbete i ämnet Matematik.

Innehåll

Övergripande mål:

Kunskaper:
- kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
- föra och följa matematiska resonemang, och
- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Centralt innehåll:
I och med att det är nationella prov i början av april kommer vi den här terminen att försöka repetera de flesta områden vi arbetat med tidigare. Vi kommer dock att lägga lite extra fokus på några områden:

Taluppfattning och tals användning
- Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
- Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
- Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra
- Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
- Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
- Metoder för enkel ekvationslösning.

Geometri
- Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
- Jämförelse, uppskattning och mätning av… area och vinklar med vanliga måttenheter.

Sannolikhet och statistik
- Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
- Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
- Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Samband och förändring
- Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Problemlösning
- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande:
- Klassrumsdiskussioner.
- Arbete enskilt, i par eller grupp med vardagliga uppgifter.
- Teoretiska och praktiska uppgifter i Byskolans Matematek och utomhus.
- Arbete med digitala hjälpmedel såsom kamera och lärplatta.

Elevinflytande och delaktighet

- Genom utvärderingar få vara med och påverka framtida arbetssätt.
- Diskutera lärstilar och ge förslag på hur de lär sig bäst.
- Vara delaktiga i sitt lärande genom att själva få vara med och styra vad de själva känner att de behöver arbeta vidare med.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kunskapskrav: I och med eleverna i vår slutar årskurs 6 är det betygskraven som vi arbetar mot:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Bedömning

Bedömning:
Bedömning sker kontinuerligt vid diskussioner och i arbetsmoment under lektionerna, men även genom diagnoser och givetvis även vårens nationella prov (4 st enskilda prov).

Dokumentation/Utvärdering:

- Elevernas arbete enskilt och i grupp dokumenteras i deras räknehäfte eller på andra arbetsblad.
- Utvärdering och uppföljning sker löpande och efter varje arbetsområde.

 

 

Ansvarig pedagog: Patrik Mars

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 170123

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: