Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HIAB - uppgift

Skapad 2017-04-02 17:24 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Svenska Matematik Teknik Engelska
Här är en ämnesövergripande planering, där ämnena teknik, matematik och engelska samverkar i en uppgift tillsammans med Hudiksvallsföretaget HIAB.

Innehåll

Samarbete med HIAB.

Måndag 3 april kl 8.15 

Uppstart på HIAB. Presentation av företaget. Presentation av uppgifter.

Veckorna 14-19

Arbete med uppgifterna i respektive ämnen

Torsdag 11 maj

Redovisning för kamrater, lärare samt personal från HIAB. Redovisningen sker i form av anförande, film eller dylikt. En bit av presentationen är på engelska. 

Uppgifter

  • Läroverkskranen

  • Kalkylera Mera

  • Redovisning

Matriser

Sv Ma Tk En
HIAB - uppgift

TEKNIK

E
C
A
Analys
Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du visar att du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du visar att du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du visar att du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Problemlösning
Förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Du visar att du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlings- alternativ som leder framåt. Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du visar att du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Du visar att du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer som leder framåt. Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord
Begrepp och uttrycksformer
Förmåga att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du visar att du kan beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Du gör enkla dokumentationer av arbetet Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika val av tekniska lösningar.
Du visar att du kan beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några föremål eller tekniska system.
Du visar att du kan beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika val av tekniska lösningar
Värdera
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Analysera
Förmåga att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

MATEMATIK

I det här området kommer du att ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. Du kommer att arbeta med tabeller, diagram och grafer. Du kommer kanske att arbeta med hur lägesmått och spridningsmått kan användas för betdömning av resultat vid statistiska undersökningar.
E
C
A
Problemlösning
hur väl du använder samband och generaliseringar. Vilken strategi/metod du väljer för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Du visar att du kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Du visar att du kan lösa problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du visar att du kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
i vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

ENGELSKA

E
C
A
Tala
Du kan formulera dig i muntliga framställningar i olika genrer.
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande med visst flyt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra förbättringar av dina egna framställningar
enkla förbättringar
välgrundade förbättringar
välgrundade förbättringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: