Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text, 5

Skapad 2017-04-03 10:24 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
I det här kapitlet kommer du att arbeta med förklarande text. Det är texter som man ofta läser på SO och NO lektioner. Syftet är att få kunskap om varför och hur något sker.

Innehåll

Mål:

 • Du ska lära dig hur en förklarande text är uppbyggd.
 • Du ska lära dig att använda beskrivande verb och sambandsord för tid och orsak, så att texten blir tydlig och lätt att förstå.
 • Du ska på egen hand kunna skriva en förklarande text.

Vi kommer i undervisningen att:

 • läsa förklarande texter
 • lära oss hur förklarande texter är uppbyggda
 • lära oss förklarande texttypers språkliga drag tex orsaksord, tidsord, beskrivande verb, sambandsord för tid och orsak
 • tillsammans med gruppen och/eller någon planera och skriva en förklarande text
 • på egen hand planera och skriva en förklarande text
 • utifrån kamratrespons bearbeta våra förklarande texter

Bedömning:

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • skriva en egen förklarande text med struktur och texttypens språkliga drag .
 • utifrån kamratrespons bearbeta din förklarande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Förklarande text

-------->
-------->
-------->
-------->
SYFTE
Kunna skriva en förklarnande text
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara ett fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av förklaringar, som anger orsak/ verkan eller som beskriver processer. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Innehållet ska vara tydligt, begripligt och anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.
DEFINITION
Kan skriva en inledande definition som förklarar vad texten ska handla om.
Skriver personligt, ”jag ska berätta om …”
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition.
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
FÖRKLARING
Kan skriva en förklaring i tydligt avgränsade steg genom att använda samband mellan orsak och verkan.
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det få mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg..
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan.
SAMMANFATTNING
Kan skriva en tydlig sammanfattning av texten.
Har ingen sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen.
SPRÅKLIGA DRAG
Kan använda de språkliga drag som är utmärkande för förklarande text.
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Textbindning
Kan använda sambandsord på ett varierat sätt.
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandsord för orsak/verkan.
Varierar sambandsorden för orsak/ verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen.
Meningskonstruktion
Kan skriva komplexa meningar för att tydliggöra texten
Skriver enkla meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang.
Ordval:
Kan använda ämnesspecifika ord.
Har ett enkelt ordval.
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: