Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunds arbete utifrån sagan 4 hönor och 1 tupp

Skapad 2017-04-03 10:39 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 1 – 9
Dramatisera och diskutera sagan

Innehåll

Mål

Att diskutera och reflektera över sagan och dess innehåll med hjälp av teater, sagoläsning, lyssna på en diskussion på UR och diskussioner i klassen.

Arbetets innehåll

Indelade i grupper ska de spela upp sagan för sina kompisar

I gruppen ska de reflektera över vad handlar teatern om?

Sen kommer vi individuellt svara på frågor och i klassen lyfta när dessa saker händer här i skolan.

Arbetssätt och redovisningsform

 • 5 grupper alla får samma saga att spela upp för kompisarna. Alla grupperna sak berätta vad de tror sagan handlar om. 
 • Varje elev ska enskilt skriva/rita ner vad de uppfattar om följande frågor;                                                                                                         - Vad bestämmer du över?                                                                                                                                                                               --Vem bestämmer över dig? Varför?

          - När bestämmer du?

          - Vad är rättvisa för dig?

          - Vad är orättvisa för dig?

 • Gör main map i klassen när allt detta kan kan ske i skolan, göra olika main map beroende på vilka nyckel ord som väljs ut under projektets gång.

Reflektion

Funkade ganska bra, de hade lite svårt att komma igång med att skriva manus. Enskilt med frågorna var svårt så vi tog det i grupperna istället. Många kloka kommentarer.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
  Gr lgr11
 • i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: