Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK ÅK5 - Massa och vinklar

Skapad 2017-04-03 14:18 i Östergårdsskolan Halmstad
Koll på matematik 5B Kapitel 7: Massa och vinklar (geometri) Vårterminen 2017
Grundskola 5 Matematik
Koll på matematik 5B Kapitel 7 - Massa och vinklar (geometri) Vårterminen 2017

Innehåll

Introduktion 

Matematikundervisningen under läsåret 16/17 för eleverna i klass 5M utgår från basläromedlet "Koll på matematik". Matematiken har utvecklats ur praktiska behov såväl som ur människans nyfikenhet och har en historia med bidrag från många olika kulturer. Genom att bemästra matematikens kreativa, reflekterande och problemlösande aktivitet ökar människans möjligheter att delta i olika beslutsprocesser samt ges förutsättning att att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer.

Tidsåtgång

Vecka 10-13 VT -17. 

Mål

Du ska kunna jämföra, uppskatta och mäta massa och vinklar med vanliga måttenheter samt mäta med användning av nutida metoder.

Vi kommer att arbeta med:

Massa i decimalform

Enhetsomvandling av massa

Mätning av vinklar med gradskiva, både rena och vinklar i olika figurer

Att rita vinklar med ett givet gradtal

Vinkelsumma i trianglar och fyrhörningar

Bedömning

Arbete under lektionerna

Läxor som lämnas in

Muntliga diskussioner och resonemang

Resultat vid provtillfälle

Om du missar matematiklektioner:

Om du missar matematiklektioner är det ditt eget ansvar att se till att du tar igen det du missat. Du kan fråga din lärare.

 

 

Stort lycka till från er mentor Amanda!

Matriser

Ma
MATEMATIK ÅK5 - Massa och vinklar

Bedömningsmatris kapitel 7 - Massa och vinklar

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Har svårighet att formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet med säkerhet.
Har svårighet att tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll med säkerhet.
Har svårighet att tolka resultat och dra en relevant slutsats.
Tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
Tolkar resultat och drar flera relevanta slutsatser.
Begrepp
Har svårighet att reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda till exempel när man väger ett brev.
Reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda till exempel när man väger ett brev.
Reflekterar med säkerhet över vilken enhet som är lämplig att använda till exempel när man väger ett brev.
Har svårighet att känna igen spetsig, trubbig och rät vinkel.
Känner igen spetsig, trubbig och rät vinkel.
Känner igen spetsig, trubbig och rät vinkel med säkerhet.
Har svårighet att hantera enhetsbyten inom storheten massa.
Hanterar enhetsbyten inom storheten massa.
Hanterar enhetsbyten inom storheten massa med säkerhet.
Har svårighet att visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp och prefixen milli, hekto och kilo.
Visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp och prefixen milli, hekto och kilo.
Visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp och prefixen milli, hekto och kilo med säkerhet.
Metodförmåga
Har svårighet att jämföra och storleksordna massor samt göra rimliga uppskattningar av massa i olika sammanhang.
Jämför och storleksordnar massor samt gör rimliga uppskattningar av massa i olika sammanhang.
Jämför och storleksordnar massor samt gör rimliga uppskattningar av massa i olika sammanhang med säkerhet.
Har svårighet att mäta massa med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel kg, hg och g.
Mäter massa med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel kg, hg och g.
Mäter massa med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel kg, hg och g med säkerhet.
Har svårighet att mäta vinklar.
Mäter vinklar.
Mäter vinklar med säkerhet.
Har svårighet att använda vinkelsumma för att bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar.
Använder vinkelsumma för att bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar.
Använder vinkelsumma för att bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar med säkerhet.
Har svårighet att rita vinklar.
Ritar vinklar.
Ritar vinklar med säkerhet.
Kommunikations- och resonemangsfömåga
Har svårighet att föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
För resonemang om rimligheten i ett resultat med säkerhet.
Har svårighet att beskriva/redovisa kunskaper som har med massa och vinklar att göra på olika sätt till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
Beskriver/redovisar kunskaper som har med massa och vinklar att göra på olika sätt till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
Beskriver/redovisar kunskaper som har med massa och vinklar att göra på olika sätt till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa med säkerhet.
Har svårighet att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om massa och vinklar.
Ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om massa och vinklar.
Ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om massa och vinklar med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: