Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren och Påsken i Polen

Skapad 2017-04-03 22:30 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Temaarbete som handlar om hur man firar våren och Påsken i Polen och i Sverige. Fokus ska ligga på att diskutera, analysera och jämföra olika traditioner och högtider samt utveckla språket inom natur / tradition.
Grundskola F – 3 Modersmål
Hur och varför firar man den första vårdagen i Polen och i Sverige? Varför firar man Påsken? Firar man på liknande sätt Påsken i Polen och i Sverige?

Innehåll

Övergripande mål

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

 

 

Kopplingar till läroplan

Syftet med undervisning är att utveckla kommunikation i tal och skrift på modersmålet och att reflektera, diskutera över traditioner i Polen och i Sverige. 

 

Konkretiserade mål

I del 1 som handlar om våren kommer vi att diskutera, läsa och titta på film som handlar om våren. Vi kommer att arbeta gemensamt med att hitta och para ihop fåglar som stannar i Polen/Sverige under vinter och fåglar som flyttar till varma länder, vi ska diskutera naturförändringar och hur dessa påverkar oss. De eleverna som vill/kan skriva ska arbeta med skrivuppgifter. Övriga ska rita/måla/skriva av. Eleverna i åk4 ska läsa faktatext och besvara frågorna.

I del 2 som handlar om Påsken ska vi diskutera och läsa faktatexter samt jämföra med påskfirandet i Sverige och Polen. Vi kommer att läsa individuellt och tillsammans med läraren samt besvara frågorna utifrån det vi redan vet. 

Vi ska få skriva ord, korta meningar och korta texter. Eleverna ska få stöd av läraren under lektionerna. 

Hur bedömer jag dig?

Jag kommer att bedöma dina försök att:

 • med ord och bild på ett för tillfället lämpligt sätt beskriva hur ser våren ut i Polen och i Sverige
 • berätta något om detta temaområde - hur firar ni Påsk hemma hos er?
 • med egna ord beskriva vad som händer under våren i naturen
 • se och förklara skillnaden mellan firandet av våren/Påsken i Polen och i Sverige
 • skriva enkla ord/meningar/texter där du kan på ett tydligt sätt förmedlar de kunskaper du skaffat dig.
 • Åk 2-4  - Din text ska ha fullständiga meningar med stor bokstav och punkt.
 • Bedömer hur du kommer att arbeta med hemläxor
 • ställa frågor till kompisar
 • ställa frågor till läraren

Detta ska vi göra genom att:

 • få se film
 • få se många bilder på olika fåglar
 • få tillsammans med andra arbeta i gruppen
 • få diskutera om olika naturförändringar och vad som sker under våren
 • få ställa frågor om temat
 • få se film som handlar om Påskfirandet i Polen
 • diskutera utifrån egna erfarenheter / faktatexter om Påsken
 • få skriva nya ord / fraser 
 • få läsa enklare faktatexter på egen hand och med lärares stöd
 • få läsa högt och berätta
 • läsa gemensamt korta ord / meningar och texter
 • få ta del av föreläsningar
 • rita/måla

 

 • Du kommer att arbeta enskilt samt tillsammans med andra för att nå målen.
 • Du kommer att arbeta med hemläxor med förälders stöd

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: