Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Från Forntiden till Vikingatiden Åk 4

Skapad 2017-04-11 15:41 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Historia SO (år 1-3)
Inom detta arbetsområde kommer du att få följa med på en resa från Forntiden till Vikingatiden. I Norden kallar vi Vikingatiden för just Vikingatiden men det är egentligen en del av Järnåldern. Vikingatiden är en viktig del av vår historia. Det är mycket som händer i Sverige och dessa händelser är viktiga för Sveriges eller blivande Sveriges historia. Du kommer att få kunskap om hur det var att leva under de olika tidsperioderna. Vilka var levnadsvillkor? Vem hade makten? Hur såg utbytet ut med omvärlden? Vad trodde man på? Vilka olika källor finns (källkritik)?

Innehåll

Kopplingar till Läroplanen

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Målet med undervisningen

Under temats gång kommer du lära dig om:

 • de utmärkande dragen för Forntiden och Vikingatiden,
 • människornas levnadsvillkor under Forntiden och Vikingatiden (yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • vem som hade makt,
 • vilken tro människorna hade under de olika tidsperioderna,
 • städernas (Birka) betydelse under Vikingatiden,
 • vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste,
 • hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas,
 • spår från forntiden och vikingatiden,
 • läsa av och använda tidslinjer. 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få arbeta med området genom att:

 • lyssna på och delta vid genomgångar,
 • läsa och diskutera olika texter,
 • se filmer,
 • svara på frågor både muntligt och skriftligt enskilt och med axelkompis,
 • samarbeta om olika uppgifter i COOP-gruppen och med axelkompisen,
 • i uppgifterna få resonera, jämföra, dra slutsatser kritiskt granska källor.

 

Bedömning

Följande moment kommer ligga till grund för bedömningen av arbetsområdet: 

 • muntliga aktiviteter i klassen,
 • skriftliga och muntliga aktiviteter i COOP-gruppen och med axelkompisen, 
 • skriftliga och muntliga individuella uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi SO
Historia Forntiden till Vikingatiden Åk 4

Rubrik 1

Forntiden till Vikingatiden Åk 4
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan med hjälp sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Du kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet och sätta in dem i ett sammanhang.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder dig av fakta och begrepp som hör till ämnet.
Orsaker och konsekvenser
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och kan med hjälp ange någon orsak till resorna och konsekvens av dem.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan ange några orsaker till och konsekvenser av resorna.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Levnadsvillkor
Du har kunskap om att människors olika levnadsvillkor såg olika ut under Forntiden och Vikingatiden. Du kan med stöd föra enkla resonemang om likheter och olikheter i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
Du har kunskaper om att människors levnadsvillkor såg olika ut under Forntiden och Vikingatiden. Du kan föra resonemang om likheter och olikheter i barns, kvinnors, mäns levnadsvillkor.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under Forntiden och Vikingatiden. Du kan på ett tydligt sätt resonera om likheter och olikheter i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
Faktakunskaper
Du kan med hjälp kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala personer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala personer.
Källor
Du kan med stöd dra slutsatser om källors användbarhet.
Du kan dra enkla slutsatser om källors användbarhet.
Du kan dra underbyggda slutsatser om källors användbarhet.
Se likheter och olikheter
Du kan med hjälp berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser mellan Forntiden, Vikingatiden och nutiden.
Du gör reflektioner och motiverar dina åsikter utifrån fakta. Du gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Du reflekterar, jämför, motiverar och drar slutsatser genom att använda olika källor. Du gör tydliga jämförelser mellan Forntiden, Vikingatiden och nutiden och motiverar dina slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: