Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde NVT Vi täljer med potatisskalaren i skogen och gör insektsfällor.

Skapad 2017-04-12 09:50 i Bosgårdens förskola/Ju plats Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Teknik, från grekiska téchnē (τέχνη) som betyder "konst", "skicklighet" eller "hantverk", är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. (Wikipedia)

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.) Tillfälle 1Barnen på Nallen är intresserade av den teknik vi omger oss med i vardagen. 

Tillfälle 2 Barnen visar också ett stort intresse för de djur/insekter som finns i vår uteverksamhet.

 

Vad? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper/erfarenheter har de idag? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärandeobjekt: vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

I den här undervisningen vill vi rikta barnens intresse mot vardagstekniken POTATISSKALAREN

Barnen får tälja med skalaren en valfri figur/form och sedan prova dess flytkraft.

Tillfälle 2 utifrån barnens intresse för potatisskalaren och för de insekter vi delar rum med ute

ska barnen  med hjälp av potatisskalaren och en potatis få göra en insektsfälla.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Vi skapar en miljö inne där barnen kan fortsätta och pröva sina hypoteser.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Tillfälle 1:   Prim (papegojan som bor med piraterna) kommer till skogen. Prim har hittat en skattkista som är full med potatisskalare men Prim vet inte vad de kan användas till. Prim frågar barnen om de vet?

Prim hittar ett brev underst i skattkistan. I brevet berättar Tilde träben att hen har gjort sitt träben med hjälp av en potatisskalare. Tilde berättar en hemlis. När hen tar av benet så flyter det i vattnet. Tilde träben undrar om barnen vill tälja något med potatisskalaren och se om det flyter i vattnet? Tilde berättar att det finns bark i skogen som furan tappat. Det brukar piraterna tälja båtar av. Barnen bestämmer själva vad de vill skapa med hjälp av potatisskalaren och får sedan prova sina farkoster/djur för att se om de flyter eller sjunker i bäcken.

Vi plockar med oss material från skogen till Nallen och fortsätter att ställa hypoteser om vad som sjunker och vad som flyter och reflekterar vad det kan bero på.

Tillfälle 2: Prim kommer till barnen i skogen. Idag är skattkistan full av potatis och gummiband!!! Vad kan en göra med dom?

Prim hittar ett brev där piraterna undrar om barnen kan hjälpa dom att lära sig mer om insekter. Piraterna är ju mest ute på havet och där finns inte så många insekter.

De har hört att en kan göra en insektsfälla av en potatis men då behöver en ta hjälp av tekniken.

Vet barnen något bra verktyg som kan användas för att göra hål i potatisen?

Vad tror ni att piraterna vill veta/lära sig om?

Vi skriver ner frågorna och alla barnen får göra var sin insektsfälla.

Tillsammans gräver vi ner potatisarna och funderar på vad som kommer att hända?

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper vid undervisningstillfällena. Det är en pedagog närvarande vid varje undervisningstillfälle. Vi använder sagans karaktärer för att göra lärandet mer lustfyllt.

Beprövad erfarenhet visar att undervisningen fungerar bättre om man gör på detta sätt eftersom att barnen då får mer talutrymme och en möjlighet att kunna lyssna på varandras tankar och åsikter.

Beprövad erfarenhet visar också på att undervisningen blir mer lustfylld då vi använder oss av temat och rollspel. Detta har vi upplevt vid flera tillfällen, både i tidigare undervisning och i en aktionsforskning vi gjort med äventyrspedagogik. 

Undervisningarna utgår från det konstruktivistiska perspektivet, där intresse, kreativitet och nyfikenhet är viktiga aspekter för lärande, Säljö (2003). Läraren ska själv inte aktivt ingripa i barnets läroprocess, men ska skapa förutsättningar för utveckling genom väcka barnens intresse, kreativitet och genom att ge barn möjlighet att själva experimentera och undersöka olika situationer. (Williams, 2006, s 37)

 

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: