Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En växts livscykel

Skapad 2017-04-13 11:04 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Biologi Svenska
Vad betyder livscykel? Vad händer i en växts livscykel? Hur ser ett frö ut inuti? Vilka olika delar av en växt använder vi människor och på vilka sätt? Dessa frågor kommer vi tillsammans få svar på. Vi kommer att vara ute i naturen och vi kommer också att plantera egna frön och se hur de gror.

Innehåll

Undervisning/ Centralt innehåll

Vi kommer att:
• plantera egna frö och mäta och dokumentera hur plantorna växer med hjälp av tabell och linjediagram
• vara ute i naturen och studera växter
• arbeta systematiskt utifrån instruktioner
• träna oss i att dokumentera våra undersökningar
• läsa faktatexter
• skriva en gemensam faktatext om en växts livscykel från frö till frö
• skriva egna faktatexter om en växts livscykel
• ha samtal där vi tränar oss i att använda begreppen som tillhör vårt arbetsområde.
• se på faktafilmer och träna oss i att föra anteckningar.
• Se på filmer och filmklipp


Filmer: "Fotosyntes" (Sli, 13 min)
             "Växternas livscykel" (Sli, 10 min)
             " Kaxiga kryp: pollinatörerna (Sli, 14 min)
             "Jonas biskola med Lotta" (Svt Bolibompa, 6 min),
             "Vad gör bin för nytta?" (Svt Hjärnkontoret, 5 min)


se filmklipp från Youtube på frön som gror (hittas på www.ntaskolutveckling.se)

 

Mål


När du har arbetat färdigt med det här området ska du kunna:


- ge exempel på några olika sätt som vi människor använder växter på
- beskriva vad de olika delarna på plantan har för funktion (rot, stjälk, hjärtblad, blad, blomma, ståndare, pistill, pollen, kronblad,
frukt och frö)
- ge exempel på några saker som frön och växter behöver för att leva
- kunna beskriva vad fotosyntes är och förklara vad det är som gör att plantan växer
- beskriva några olika sätt som växter befruktas på
- diskutera på vilket sätt bin och andra pollinerande insekter är en ekosystemtjänst
- beskriva en växts livscykel i en faktatext
- ge exempel på hur olika frön sprids
- arbeta systematiskt utifrån en instruktion
- kunna dokumentera dina undersökningar

 

Bedömning

Vad ska bedömas:
• hur du använder dig av ämnesspecifika begrepp i samtal och diskussioner
• hur du använder dig av ämnesspecifika begrepp i din faktatext om din växts livscykel.
• hur väl du arbetar utifrån en instruktion och hur du dokumenterar undersökningar.
Hur ska det bedömas:
• observationer i klassrummet, t ex hur du samtalar i olika parövningar och i helklass.
• genom observation av hur du genomför enkla undersökningar och hur väl det går att följa din dokumentation i din NO-bok.
• genom att du får skriva en faktatext om en växts livscykel med hjälp av din dokumentation och en faktatextmall.

 

Språkliga mål och metoder


• Lässtrategier- sakprosa. Vi kommer att arbeta med lässtrategier kring sakprosa genom att t ex titta på rubriker,
underrubriker, bilder och bildtext, så att du kan läsa samt skapa egna faktatexter. Vi kommer också att titta på
fröpåsar, där texter, bilder och symboler samspelar.
• Genreskrivning: fakta. Vi kommer att skriva en gemensam faktatext och därefter får ni skriva en egen faktatext. Till
din hjälp har du en mall att utgå ifrån.
• Studieteknik: stödord och begreppskarta. Ha lektion kring studieteknik och hur man för anteckningar, eftersom
många av er tycker att det är svårt. Vi kommer att använda oss av olika begreppskartor.

 

Uppgifter

 • Begrepp till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: