Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rastaktiviteter på Kopperskolan.

Skapad 2017-04-15 23:13 i Kopperskolan Stenungsund
Vi ska satsa på organiserade rastaktiviteter på lunchrasten.
Grundskola F – 6
Rastaktiviteterna är frivilliga. Det är viktigt att elevernas spontanitet och fria lek står i fokus under rasten. Rastaktiviteterna ska ses som en hjälp för eleverna att hitta nya möjligheter till lek, lärande och samvaro.

Innehåll

Ur "Mål att sträva mot" i läroplanen och i "Almmänna råd för kvalitet i fritidshem".

Från läroplanen 2011 och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem:

"Skapande arbete och LEK är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen".

"Genom leken... prövar och utvecklar de sina fysiska, psykiska och sociala kompetens"

 

Våra tolkade och konkretiserade mål för verksamheten.

Syftet med rastverksamheten är att verka för en trygg och trivsam skola genom att erbjuda organiserade rastaktiviteter som stimulerar till lek, rörelse och samarbete.

Det är viktigt att det finns många vuxna ute på rasterna vilket också ökar tryggheten för eleverna. Målet är att få bort utanförskap, bråk och mobbning. Detta ska också göra att lektionerna blir lättare att komma igång med då eleverna inte tar med sig olösta konflikter in i klassrummet.

Vi kommer att arbeta på följande sätt i vår strävan att nå målen. Två fritidspedagog ansvarar för den organiserade rastverksamheten. Detta ersätter inte vårt ordinarie rastvärdssystem för övrig personal. Förslag är att vi kommer att ta hjälp av elever (från exempel elevrådet, kamratstödjare "rastrådet" bl.a.) som vill hjälpa till att planera och ansvara för vissa aktiviteter. Här har eleverna stor möjlighet till elevinflytande.

Planering av rastaktiviteter. 

Ett veckoschema läggs ut på Gafe och sätts upp i matsalen, med förslag på aktiviteter under  lunchrasten. Rubrikerna på schemat kan se ut så här:

Datum     Aktivitet     Plats      Ansvarig elev/ pedagog: 

 

Planeringen görs både tillsammans med elever och enskilt mellan pedagogerna. 

Utvärdering av verksamheten.

Efter varje terminsslut utvärderas verksamheten av Ansvarig fritidspedagog och av eleverna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: