Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK ÅK5 - Bråk och procent

Skapad 2017-04-16 11:04 i Östergårdsskolan Halmstad
Koll på matematik 5B Kapitel 8 - Bråk och procent (taluppfattning och tals användning) Vårterminen 2017
Grundskola 5 Matematik
Koll på matematik 5B Kapitel 8 - Bråk och procent (taluppfattning och tals användning) Vårterminen 2017

Innehåll

Introduktion

Matematikundervisningen under läsåret 16/17 för eleverna i klass 5M utgår från basläromedlet "Koll på matematik". Matematiken har utvecklats ur praktiska behov såväl som ur människans nyfikenhet och har en historia med bidrag från många olika kulturer. Genom att bemästra matematikens kreativa, reflekterande och problemlösande aktivitet ökar människans möjligheter att delta i olika beslutsprocesser samt ges förutsättning att att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer.

Tidsåtgång

Vecka 16-18 VT -17. 

Mål

Du ska känna till tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer samt tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Vi kommer att arbeta med:

Tal i bråkform och tal i blandad form

Addition och subtraktion av tal i bråkform

Tal i procentform

Växling mellan tal i procent-, decimal- och bråkform

Att räkna ut del av antal

Bedömning

Arbete under lektionerna

Läxor som lämnas in

Muntliga diskussioner och resonemang

Resultat vid provtillfälle

Om du missar matematiklektioner:

Om du missar matematiklektioner är det ditt eget ansvar att se till att du tar igen det du missat. Du kan fråga din lärare.

 

 

Stort lycka till från er mentor Amanda!

Matriser

Ma
MATEMATIK ÅK5 - Bråk och procent

Bedömningsmatris kapitel 8 - Bråk och procent

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Har svårighet att formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet med säkerhet.
Har svårighet att tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll med säkerhet.
Har svårighet att tolka resultat och dra en relevant slutsats.
Tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
Tolkar resultat och drar flera relevanta slutsatser.
Begrepp
Har svårighet att visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp.
Visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp.
Visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp med säkerhet.
Har svårighet att visa, använda och uttrycka kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform.
Visar, använder och uttrycker kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform.
Visar, använder och uttrycker kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform med säkerhet.
Har svårighet att visa, använda och uttrycka kunskaper om bråk som del av antal, till exempel att den fjärdedel kan vara ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp.
Visar, använder och uttrycker kunskaper om bråk som del av antal, till exempel att den fjärdedel kan vara ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp.
Visar, använder och uttrycker kunskaper om bråk som del av antal, till exempel att den fjärdedel kan vara ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp med säkerhet.
Har svårighet att skriva bråk i blandad form.
Skriver bråk i blandad form.
Skriver bråk i blandad form med säkerhet.
Metod
Har svårighet att använda fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 25% av 80 kr är 20 kr.
Använder fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 25% av 80 kr är 20 kr.
Använder fungerande metoder för att beräkna del av antal med säkerhet, till exempel att 25% av 80 kr är 20 kr.
Har svårighet att addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare med säkerhet.
Kommunikation och resonemang
Har svårighet att föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
För resonemang om rimligheten i ett resultat med säkerhet.
Har svårighet att beskriva/redovisa kunskaper om tal i bråk-, decimal-, och procentform med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
Beskriver/redovisar kunskaper om tal i bråk-, decimal-, och procentform med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
Beskriver/redovisar kunskaper om tal i bråk-, decimal-, och procentform med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa med säkerhet.
Har svårighet att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om tal i bråk-, decimal-, och procentform.
Ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om tal i bråk-, decimal-, och procentform.
Ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om tal i bråk-, decimal-, och procentform med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: