Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp NO (Kemi)

Skapad 2017-04-18 08:15 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 Kemi
Vi kommer under de kommande veckorna och fram till sommaren att arbeta med kemi. Vi kommer att arbeta med olika områden och olika fakta veckovis. Du som elev arbetar enskilt i form av övningar samt skrivuppgifter. Du jobbar tillsammans med andra i diskussions- och redovisningsgrupper. Du kan genomföra enkla experiment och beskriva ditt tillvägagångssätt både skriftligt och muntligt. Du visar vad du kan, och vad du lärt dig, genom arbetet på lektioner, redovisningar, skriv- och inlämningsuppgifter.

Innehåll

Fr.o.m. V. 16 -23

Kemi

Syfte Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Mål för arbetsområdet
När vi är klara ska du kunna:


- berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
- Skriva faktatexter inom ämnet.
- Formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
- Hantera utrustning och redskap på ett säkert sätt.
- Jämföra sina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.

Undervisning
Vi kommer under de kommande veckorna och fram till sommaren att arbeta med kemi. Vi kommer att arbeta med olika områden och olika fakta veckovis. Du som elev arbetar enskilt i form av övningar samt skrivuppgifter. Du jobbar tillsammans med andra i diskussions- och redovisningsgrupper. Du kan genomföra enkla experiment och beskriva ditt tillvägagångssätt både skriftligt och muntligt. Du visar vad du kan, och vad du lärt dig, genom arbetet på lektioner, redovisningar, skriv- och inlämningsuppgifter.

Undervisningsformer
I undervisningen kommer vi att arbeta med:
- Högläsning
- Individuell läsning
- Arbeta enskilt och i grupp/par
- Muntliga redovisningar
- Genomföra experiment
- Skriva faktatexter
- Skriva labbrapporter
- Samla allt arbete i en egen bok om kemi

Det här kommer jag att bedöma
Din kunskap och förmåga att:
- Kunna genomföra enkla experiment och på ett säkert sätt hantera redskap och utrustning.
- Kunna skriva enklare faktatexter.
- Kunna berätta om några naturvetenskapliga upptäckter.
- Kunna redovisa muntligt om likheter och skillnader mellan dina och andras resultat.
- Delta aktivt på lektionen.

Centralt innehåll (ur Lgr11)
- Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

- Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

- Vattnets egenskaper och kretslopp.

- Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen

- Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: