Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt om GMO-livsmedel

Skapad 2017-04-20 11:35 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Ett arbetsområde om genetik och genteknik.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Upptäckten av genetik och utvecklingen av gentekniken har både fördelar och nackdelar, det kan användas till gott och till ont. Det väcker många funderingar och etiska frågor, bl.a.:

* Vad är fördelar och nackdelar med genmodifierad mat? Är det rätt att genmodifera växter och djur för att tillfredställa människors behov?

Genetik och genteknik kan helt enkelt sammanfattas med att det är himmel och helvete.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att kunna ta ställning i samhällsfrågor som rör genteknik så ska du veta vad det är och vilken kunskap som finns bakom dvs. genetiken.

Viktiga ord och begrepp:

 • Genetik
 • Kromosom
 • DNA
 • Gen
 • Arv & miljö
 • Mutation
 • Ärftliga sjukdomar
 • Skador i kromosomerna
 • Genteknik
 • GMO

Debatt om GMO-livsmedel

Läs igenom nedanstående roller och välj en av dem, utefter ditt val kommer du sedan att placeras i en grupp för att ta reda på argument.

Frågeställningen i debatten är: "Vilka argument har ni för eller emot om vi skall tillåta GMO i livsmedelsproduktionen i världen?"

Förslag på frågor som du kan använda för att förbereda dig:

 • Vad gör vår roll?
 • Företräder vår roll någon särskild grupp människor?
 • Hur ställer sig vår roll till frågan?
 • Vilka argument underbygger rollens ställningstagande?
 • Finns det någon forskning som stöder detta?

Här är exempel på olika roller som du kan välja bland. Hittar du en roll som inte finns med så

Greenpeace
Miljöorganisation som tar tydligt ställning mot GMO. Greenpeace verkar även internationellt. I svenska Greenpeace text Vägen till ett GMO-fritt Sverige framgår tydligt vilken ståndpunkt organisationen har i frågan om GMO. Gruppen får belysa en del av miljörörelsens argument i frågan om GMO.

Monsanto
Amerikanskt företag som tar fram GMO och medföljande kemiska medel. En tydlig förespråkare för GMO. Monsanto är ett av flera globala växtförädlingsföretag som arbetar med genmodifierade grödor. Denna grupp sätter sig in i företagsvärldens utmaningar och dilemman.

Bönder som odlat Monsantos grödor
Exempelvis indiska, brasilianska eller spanska bönder som odlar Monsantos GMO grödor. Denna grupp får belysa jordbrukarnas/böndernas situation. Gruppen kan välja ett eller flera länder som de bygger sina argument på. Villkoren för jordbrukare i respektive land påverkar hur komplex frågan om GMO är.

Gentekniknämnden i Sverige
En statlig myndighet som sedan 1994 fungerar som rådgivare till regeringen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Gentekniknämnden består av politiker och forskare som ska främja en etiskt försvarbar och säker användning av genteknik så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Denna grupp ska belysa regelverket för Sverige när det gäller om en gröda får användas eller inte. Denna grupp kan få i uppdrag att ge debatten en bredd och nyansering.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) representerar svenska jordbrukare. LRF har gett ut en skrift: Genteknik i jordbruket - ett bidrag i framtidens växtförädling? (2010). Denna grupp får en insikt om hur svenska bönder ställer sig i frågan som de kan föra vidare i debatten.

Forskare
Denna grupp ska vara en heterogen grupp som återspeglar att det finns många olika typer av forskare. Genom att ha med denna grupp och kalla den just bara "forskare" får eleverna en insikt i hur många olika forskningsperspektiv man kan ha på en samhällsfråga. I gruppen kan man fördela roller på exempelvis: en mikrobiolog som arbetar med genmodifiering av bakterier och/eller en mikrobiolog som studerar effekten av GMO-odling på markens mikroorganismer. En kan vara ekolog som forskar på de ekologiska konsekvenser av GM-grödor, en kan vara forskare inom växtfysiologi som arbetar med genteknik för att förstå mer om fotosyntesen, en kan vara forskare inom samhällsvetenskap som tittar på kommunikationsfrågor och attityder hos befolkningen i olika länder eller GMO-användningens betydelse för samhället. En kan vara ekonom som ser vilka ekonomiska följder GMO användningen kan ge. Denna grupp behöver göras tillräckligt stor så det kan finnas med forskningsperspektiv från både naturvetenskap och samhällsvetenskap. En utmaning i gruppen är att hålla ihop den - de som har olika forskningsinriktningar måste se till att hela tiden kommunicera med varandra och berätta vad de kommer fram till gäller för deras forskningsinriktning. Risken är att de kör var sitt "race" annars och inte arbetar som en grupp.

USA
Denna grupp får företräda USA:s administration. Genom att ha med dem så får man se hur ett stort och viktigt land i frågan ställer sig på nationsnivå. Hur USA ställer sig beror också på vem som är president och hur maktförhållandena ser ut i senaten och representanthuset.

EU
EU har en mycket försiktig hållning i GMO frågan jämfört med vad USA har haft. Men hur det ser ut just när debatten hålls beror på hur den politiska situationen ser ut. Genom att denna grupp finns med får eleverna också en inblick i EU:s synpunkter och hur EU styrs.

Utöver Gleerups kapitel 13 i biologiboken finns mängder med material på internet och jag bifogar några av dem för er att komma igång. Tänk på att vara källkritiska.

 

Vad som kommer att bedömas:

Främst genom muntlig diskussion under förberedelserna för debatten, men även genomförandet och din dokumentation.

Hur du får visa vad du kan:

Vid diskussioner under förberedelserna för debatten, din dokumentation och i slutdebatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav Genetik

E
C
A
Genteknik
Ditt resonemang kring hur genmodifierad mat påverkar naturen.
Du kan föra **enkla och till viss del underbyggda** resonenmang kring hur männsikan påverkar naturen och **visar på** några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonenmang kring hur männsikan påverkar naturen och **visar på fördelar och begränsningar** hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonenmang kring hur männsikan påverkar naturen och **visar på fördelar och begränsningar ur olika perspektiv** hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Genteknik
Dina kunskaper om hur upptäckten om genteknik har påverkat människans levnadsvillkor.
Du kan **ge exempel på och beskriva** vilken betydelse upptäckten av genetik har haft för människors levnadsvillkor.
Du kan **förklara och visa på samband** vilken betydelse upptäckten av genetik har haft för människors levnadsvillkor.
Du kan **förklara och generalisera kring** vilken betydelse upptäckten av genetik har haft för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: