Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författare

Skapad 2017-04-20 13:48 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Det var väl en världslig sak, skriva om en författare. När jag gick i skolan fick vi skriva om 342! Vem skulle sagt så? Jo, världens bästa Karlsson!

Innehåll

1. Inledning

Vi kommer att diskutera svenska författare och böcker som vi alla läst när vi var barn. Eleverna kommer att få välja en barn eller
ungdomsförfattare att göra ett arbete kring. De kommer att få söka fakta, läsa böcker och skriva om sin författare. Avslutningsvis kommer det att få redovisa sitt arbete muntligt för varandra

 

2. Hur?

I vår undervisning kommer vi att ha:

 • Genomgångar
 • Gemensamma diskussioner om svenska författare
 • Arbete två och två där eleverna sammanfattar information om en författare
 • Arbete två och två där eleverna förbereder en muntlig redovisning om en författare

 

3. Varför?

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

4. Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Förbereda och hålla en muntlig redovisning med början, innehåll och slut
 • Anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet
 • Genomföra en muntlig presentation med kontakt till publiken, så som kroppsspråk, gester och ögonkontakt
 •  Använda dig av hjälpmedel, så som tankekarta och stödord
 • Ge och ta emot kamratrespons

Värdegrundsförmågor:

 • Att göra sitt bästa vid varje tillfälle
 • Viljan att lära sig nya saker
 • Att samarbeta och hjälpa varandra

 

5. Tillämpningsuppgift

Avslutningsvis kommer du att få redovisa ditt arbete muntligt för de andra i klassen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: