Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik,vårterminen 17,skolår 6

Skapad 2017-04-23 21:48 i Freinetskolan Mimer Freinet
Dessa är de delar vi gemensamt kommer att fokusera på i matematiken under denna termin.
Grundskola 6 Matematik
Under vårterminen arbetar vi i huvudsak med 2 områden: geometri och sannolikhet. För bedömningen i Matematik för vårterminen kommer det du visat under hela skolåret att vägas in, tillsammans med den samlade bilden från de nationella proven. Tänk på att vissa bedömningar och områden kan väga tyngre än andra. Så om du är osäker på hur du ligger till bör du prata med Mathias.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att jobba mer med följande delar gemensamt. Sedan kommer du på egen matte att jobba mot dina egna mål.

 • Area
 • Omkrets
 • Geometriska figurer
 • Sannolikhet
 • Procent
 • Lägesmått

Arbetssätt, arbetsformer

 

 • Spela mattespel
 • Arbete i Matteborgen. 
 • Mattefilm (Matte med Mackan)
 • Diskussioner i klassen
 • Nomp
 • Förhör, på datorn, i skrift eller muntligt till bedömningen
 • Enskilda test, men inte på tid

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att...

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik, vårterminen 17, skolår 6

Geometri

Behöver öva mer
E nivå
C nivå
A nivå
Area
Beräkna arean på figurer som rektanglar, trianglar och cirklar.
Du visar inte att du kan beräkna arean av geometriska figurer.
Du kan ibland beräkna arean av enkla figurer såsom rektanglar och trianglar.
Du kan oftast beräkna arean av enkla figurer såsom trianglar och rektanglar. Du kan oftast beräkna arean av mer komplicerade figurer såsom cirklar eller sammansatta former.
Du kan alltid beräkna arean av mer komplicerade geometriska figurer såsom rektanglar, trianglar och cirklar, samt sammansatta figurer.
Omkrets
Beräkna omkretsen på figurer som rektanglar, trianglar och cirklar.
Du visar inte att du kan beräkna omkretsen av geometriska figurer.
Du kan ibland beräkna omkretsen för enkla figurer såsom rektanglar och trianglar.
Du kan oftast beräkna omkretsen av enkla figurer såsom trianglar och rektanglar. Du kan oftast beräkna omkretsen av mer komplicerade figurer såsom cirklar eller sammansatta former.
Du kan alltid beräkna omkretsen av mer komplicerade geometriska figurer såsom rektanglar, trianglar och cirklar, samt sammansatta figurer.
Geometriska begrepp
Identifiera geometriska former och beskriv dess egenskaper.
Du visar inte att du kan identifiera geometriska former och beskriva dess egenskaper.
Du kan identifiera några geometriska former och beskriva några av deras egenskaper.
Du kan identifiera de flesta geometriska former och oftast beskriva deras egenskaper.
Du kan alltid identifiera geometriska former och beskriva dess egenskaper.

Procent och sannolikhet

Behöver öva mer
E nivå
C nivå
A nivå
Procent och Sannolikhet (Begrepp)
Visar på kunskap för vad sannolikhet och procent är och förstår sambandet mellan sannolikhet, procent, decimaltal och bråktal.
Du visar inte att du förstår vad sannolikhet och procent är och visar inte att du förstår sambandet mellan procent, decimaltal och bråktal.
Du visar grundläggande kunskap om vad sannolikhet och procent är och hur sambandet mellan sannolikhet, procent decimaltal och bråktal fungerar.
Du visar god kunskap om vad sannolikhet och procent är och hur sambandet mellan sannolikhet, procent decimaltal och bråktal fungerar.
Du visar mycket god kunskap om vad sannolikhet och procent är och hur sambandet mellan sannolikhet, procent decimaltal och bråktal fungerar.
Procent (Beräkningar)
Visar kunskaper när det gäller att beräkna procent i olika sammanhang.
Du visar inte att du kan beräkna procent i enklare sammanhang.
Du visar att du kan beräkna procent i enklare sammanhang.
Du visar att du i regel kan beräkna procent i mer komplicerade sammanhang.
Du visar att du i alltid kan beräkna procent i mer komplicerade sammanhang som kräver att man tänker i flera led.
Sannolikhet (Beräkningar)
Visar kunskaper när det gäller att beräkna sannolikhet i olika sammanhang.
Du visar inte att du kan beräkna sannolikhet i enklare sammanhang.
Du visar att du kan beräkna sannolikhet i enklare sammanhang.
Du visar att du i regel kan beräkna sannolikhet i mer komplicerade sammanhang.
Du visar att du i alltid kan beräkna sannolikhet i komplicerade sammanhang.

Problemlösning

Behöver öva mer
E nivå
C nivå
A nivå
Problemlösning
Visar kunskaper när det gäller att lösa matematiska problem genom att välja fungerande metoder.
Du visar inte att du kan beräkna enklare problem genom att använda fungerande metoder och räknesätt.
Du visar att du oftast kan beräkna enklare problem genom att använda fungerande metoder och räknesätt.
Du visar att du alltid kan beräkna enklare problem och att du oftast kan beräkna mer komplicerade problem genom att använda fungerande metoder och räknesätt.
Du visar att du i alltid kan beräkna mer komplicerade problem genom att använda fungerande metoder och räknesätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: